రా ఇటూ | Raa ittu [Show Yourself] (Spanyol translation)

Reklám

రా ఇటూ | Raa ittu [Show Yourself]

అల్ల కల్లోలంగా ఉంది
గుండె లోతుల్లో
ఏవేవో స్వప్నాలు
కంటి మీద ఉన్న తీరలేవా ?
లోలోన తోచే తెలిసున్నా నేస్తంలా
దొరికేనా కదిలొచ్చేనా ఇల్లే
 
మహారాణినే నేనైనా
నా జన్మే మర్మమా
నీలో దాగున్న మర్మమే విప్పేవా
 
కనపడూ, వచ్చా నిను చూడ
కనపడూ, ఇన్నాళ్లూ
కనులు చూడగా వేచిన ఆశే నీవా ?
రా ఇటూ ! నేనన్నీ వింటా
 
నే వేదనెంతో చూసా అన్నీ దాటే వచ్చా
ఈ రోజు కోసమే వేచా జన్మే నాది ఉంది ఇందుకేనా ?
నేనన్నిటా ప్రత్యేకమే
నియమాలు తెలియవులే
గమ్యాన్నిలా నమ్మానుగా నీ దారి చేరానుగా ?
 
రా ఇటూ! కల్లోలమింక లేదు
దూరాలే తెగించే వచ్చా
బ్రతిమిలాడినా తీర్చవా, సందేహాలు
ఓ, రా ఇటూ, నువ్ ఎదురుగా రా
 
రావా ఇలా, నాపై పగ
నేనుండనూ ఇంకో క్షణం
ఓ, రావా ఇలా, నాపై పగ
నేనుండనూ ఇంకో క్షణం
 
- హంస దీవి తీరాన
ఉందో నది మాయే గలదీ
 
- బంగరు తల్లీ, వచ్చావా
- కనుగొన్నా
 
- రా ఇటూ, శక్తే చూపించూ
ఎదుగింకా కొత్త మెరుపులతో
- దొరకగా నీకే నువ్విలా
- బ్రతుకంతా (- బ్రతుకంతా)
- ఓ రా ఇటూ
- నువ్వ్
 
Kűldve: XxTiagoxXXxTiagoxX Vasárnap, 26/01/2020 - 18:51
Last edited by IceyIcey on Vasárnap, 15/03/2020 - 16:50
Spanyol translationSpanyol
Align paragraphs

Vamos

Las profundidades de mi corazón
Esta temblando
Eres como un sueño
¿Estuviste frente a mi?
Tú eres mi amigo
Tú me puedes ayudar a encontarme
 
Mi destino es ser reina
Mi misterio de nacimiento
Esta escondido en ti
 
Aparece, he venido a verte
Aparece, dime lo que sabes
¿Tú tienes la esperanza?
Vamos (sal)!, escúchame
 
Toda mi vida estuvo llena de dolor
¿Y será hoy que sabre porque tengo esto? (Poder)
Yo soy unica
Nunca segui las reglas
¿Tu eres mi destino y el camino a seguir?
 
Vamos! (sal), el miedo ya no existe
He venido desde muy lejos
Responderás todas mis dudas
Oh, vamos (sal), ya estoy llegando
 
Quiero verte, Ven a mi ya
No esperare ni un poco más
Oh, Quiero verte, Ven a mi ya
No esperare ni un poco más
 
- En la orilla del mar,
Pasa un rio lleno de magia
 
- Regresa ahora con tu madre
- ¡¡Me encontré!!
 
- Vamos (sal), muestra tu poder
Brilla como un rayo
- Ya puedes encontrar todas
- Mis respuestas (tus respuestas)
- Oh, vamos (sal)
- Tú
 
Köszönet
Kűldve: XxTiagoxXXxTiagoxX Péntek, 31/01/2020 - 19:21
Last edited by XxTiagoxXXxTiagoxX on Hétfő, 30/03/2020 - 22:05
Hozzászólások