Camouflage - Bonus (Perzsa translation)

Advertisements

"استتار - جایزه" "Camouflage - Bonus"

من یک سرباز یکم گشت در جستجو و شکار چارلی بودم
جنگهای جنگلی ۶۵ بود
اسلحه ام گیر کرد و من ماندم بدون راه گریز و تنها
و من میتوانستم صدای دشمن را بشنوم که خیلی نزدیک در تحرک و پیشروی بود
درست در این لحظه ناگهان صدای شاخه ای را شنیدم و اسلحه خالیم را چسبیدم
و با رعب و وحشت در انتظار شمارش معکوس سرنوشتم بودم
و بعد یک سرباز گنده نیروی دریایی با چشمانی دوستانه در کنارم ظاهر شد و گفت "صبر کن"
 
اگر چارلی بخواهد در تانگو باش، او حالا دو نفر را برای گریز زدن خواهد داشت
من گفتم "خوب، خیلی ممنون!" من اسمم را به او گفتم و اسمش را پرسیدم
و او گفت "بچه ها منو استتار صدا میزنند"
 
واو-اوه-اوه-اوه، استتار
چیزها هرگز دقیقا" آنطور که بنظر می آیند نیستند
واو-اوه-اوه-اوه، استتار
من از دیدن این سرباز گنده نیروی دریایی بد جوری خوشحال شدم
 
خوب، ما تمام شب را جنگیدیم، دوش به دوش، موقعیت نبرد خود را انتخاب کردیم
و من متحیر بودم چگونه گلوله ها به این مرد برخورد نمیکنند
زیرا بنظر می آمد گلوله ها درست در جهت وی حرکت میکنند ولی گویی او در آنجا نیست رد میشدند
و هنگام صبح ما دل را به دریا زده و شروع به دویدن کردیم
و در حاشیه رودخانه بود که ناگهان کمین شروع شد
و من فکر کردم آخر کار است و این را داشتیم
 
سپس گلوله ای که نام من بر آن بود زوزه کشان از میان بوته ای بیرون آمد
و آن مرد گنده نیروی دریایی ناگهان گلوله را با یک حرکت تند با دست گرفت
گویی یک مگس را گرفته است
 
واو-اوه-اوه-اوه، استتار
چیزها هرگز دقیقا" آنطور که بنظر می آیند نیستند
واو-اوه-اوه-اوه، استتار
من از دیدن این سرباز گنده نیروی دریایی بد جوری خوشحال شدم
 
وقتی او مرا به بیرون منطقه خطر هدایت کرد من اردوگاهم را دیده و با او خداحافظی کردم
او فقط از میان جنگل چشمکی به من زد و از نظر ناپدید شد
وقتی من به مرکز فرماندهی ام مراجعت کردم، در مورد اینکه شب را چگونه گذراندم با آنها صحبت کردم
و اینکه چگونه نبردی را به همراه سرباز گنده نیروی دریایی با نام استتار جنگ کرده ام.
وقتی اسمش را گفتم، سرباز آب دهانش را قورت داد، و یک دکتر بازویم را گرفت
و مرا به سوی یک چادر سبز در سمت راست هدایت کرد
وی گفت "تو ممکنه حقیقت را بگی، پسر، ولی این که اینجاست استتاره
 
و او از دیشب که فوت کرده همینجا بوده است
ولی او قبل از رفتنش گفت سمپر فی، و گفت تنها آرزویش این است که یک سرباز جوان نیروی دریایی را که در یک پادگان گرفتار شده نجات دهد
لذا بیا اینجا، این برچسب سگ او را بگیر، پسر، میدانم که او مایل است تو این را حالا داشته باشی
 
واو-اوه-اوه-اوه، استتار
چیزها هرگز دقیقا" آنطور که بنظر می آیند نیستند
واو-اوه-اوه-اوه، استتار
من از دیدن این سرباز گنده نیروی دریایی بد جوری خوشحال شدم
 
واو-اوه-اوه-اوه، استتار
چیزها هرگز دقیقا" آنطور که بنظر می آیند نیستند
واو-اوه-اوه-اوه، استتار
من از دیدن این سرباز گنده نیروی دریایی بد جوری خوشحال شدم
[x3]
 
Kűldve: N.F.N.F. Vasárnap, 20/11/2016 - 04:35
AngolAngol

Camouflage - Bonus

More translations of "Camouflage - Bonus"
Perzsa N.F.
Please help to translate "Camouflage - Bonus"
Sabaton: Top 3
Idioms from "Camouflage - Bonus"
See also
Hozzászólások