Mozart l’Opéra Rock (Musical) - Comédie tragédie (Kínai translation)

Kínai translation

喜剧 悲剧

Versions: #1#2
一个胆小鬼
想做大人物
最终留在板凳上
小小弄臣
开罪苏丹
受到惩罚
 
生活不公平,但要看对谁
生活不公平,尤其对小人物
生活不公平,所以有人笑
大人物,当权派,一群败类在笑
 
我们彼此相爱
(喜剧 悲剧)
所有孩子都是自家的孩子
(喜剧 悲剧)
挨打算什么
伸出另一边脸
(喜剧 悲剧)
穷鬼有福了
被选中进入天国
 
  〖莫扎特〗
够了!
 
(括号内为伴唱合唱)
 
Kűldve: wlau33 Vasárnap, 22/04/2012 - 14:59
Francia

Comédie tragédie

More translations of "Comédie tragédie"
Kínaiwlau33
Mozart l’Opéra Rock (Musical): Top 3
See also
Hozzászólások