Dancing With Spirits [Meridian] (Tongan translation)

Advertisements
Angol

Dancing With Spirits [Meridian]

The incantations from long ago
Forgotten through the ages
The words that linger in memory
Are but a foreign language.
 
The sequence of movements
Survived from the centuries
The ancient rituals
Banned by the ministries.
 
Hands clutch the cold earth below me
Eyes pierce the starry void above me.
 
Ancestral mother, seek me
Ancestral father, teach me
Ancestral sister, guide me
Ancestral brother, lead me.
 
I feel the beating beneath me
I see Venusian's light before me.
 
I heard your words uplift taboo
These traditions I know I should follow
You taught me the movements I preserved
When I saw you in my shadow.
 
You spoke the ancient tongue in my dreams
And I felt its meaning
You teach me the lost enchantments
When I seek the first star in the evening.
 
Kűldve: SilentRebel83 Csütörtök, 21/09/2017 - 04:42
Align paragraphs
Tongan translation

Hulohula Mo e Laumaalie [Ho'ataa Mālie]

Ko e ngaahi hivehiva mei kuoloa
Ngalo mei he ngaahi kuonga
Ko e 'uu fo'ilea 'oku nofo 'i manatu
Ko ia ko ha lea fakakehekehe.
 
Ko e 'uu haka
Kei 'ilo mei he ngaahi senituli
Ko e to'onga motu'a
Kuo tapu mei he faifekau.
 
Nima 'oku puke he kelekele momoko 'i lalo au
Mata mataa'i he vahaloa fetu'u'ia 'i 'olunga au.
 
Fa'ē tupu'anga, vakai'i mai
Tāmai tupu'anga, ako'i mai
Tokoua/tu'ongaane, tataki mai
Tokoua/tu'ongaane, pule'i mai.
 
Ku ongo'i he patutu 'i lalo au
Ku jio he maama 'a Tapukitea 'ia te au.
 
Na'a ku fanongo ki ho lea 'oku ta'aki 'a e tapu na
Ko e ngaahi fakato'onga 'oku pau keu muimui atu
Na'a ke ako'i au 'a e 'uu haka kuou fakatolonga'i
'I he taimi na'a ku jio ka koe 'i he'eku 'ata.
 
Na'a ke lea 'a e lea motu'a 'i he'eku miji
Pea na'a ku ongo'i hono 'uhinga
'Oku ke akonekina'i mai 'a e ngaahi mana kuo pulia
Ka 'oka ku ka mataa au he fetu'u 'uluaki 'i he 'efiafi ni.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Kűldve: SilentRebel83 Szombat, 23/09/2017 - 03:53
More translations of "Dancing With Spirits..."
SilentRebel83: Top 3
See also
Hozzászólások