Even In The Shadows (Tongan translation)

Reklám
Tongan translationTongan
A A

Neongo 'I he Ngaahi 'Ata

Neongo 'i he ngaahi 'ata
Mafuli au
Ka kou pehe 'oku ke lue mama'o meia te au
Ka neongo 'i hoku fanafana
'E ha'u 'a e matangi
'O kaiha'a 'a e fo'ilea kuou lea.
 
Tau:
Mahalo teu to pea teu to ma'u pe
Mahalo teu ui ka ui au ma'u pe
'Ofo au he ko e ha 'oku 'ikai ngata 'a e 'ofa ni
'Ofo au he ko e ha 'oku 'ikai ta'engata ia.
 
Neongo 'i he longomate
Fanongo au 'eku loto
Kei kau'i ia pe 'ia koe
Pea neongo 'i he uhu
'I he ha'u 'o e maama
'Ikai 'ilo au 'a e me'a ke fai.
 
Tau
 
Veesi Lakalaka
'Olunga 'aupito, fu'u ma'ulalo
'Osi 'a e 'ofa pea 'osi 'a e 'ofa.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Kűldve: SilentRebel83SilentRebel83 Péntek, 13/11/2015 - 13:11
AngolAngol

Even In The Shadows

Hozzászólások