Everybody's Free (To Wear Sunscreen) (by Baz Luhrmann) (Holland translation)

Advertisement
Angol

Everybody's Free (To Wear Sunscreen) (by Baz Luhrmann)

Ladies and gentlemen of the class of '99:
wear sunscreen.
 
If I could offer you only one tip for the future,
"sunscreen" would be it.
 
The long-term benefits of sunscreen
have been proved by scientists,
whereas the rest of my advice has no basis more reliable
than my own meandering experience
I will dispense this advice NOW!
 
Enjoy the power and beauty of your youth.
Oh, never mind;
you will not understand
the power and beauty of your youth until they've faded
but trust me: in 20 years,
you'll look back at photos of yourself
and recall in a way you can't grasp now
how much possibility lay before you
and how fabulous you really looked.
 
You are not as fat as you imagine.
 
Don't worry about the future.
Or worry, but know that worrying is as effective
as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum.
The real troubles in your life
are apt to be things that never crossed your worried mind,
the kind that blindside you at 4 pm on some idle Tuesday.
 
Do one thing every day that scares you.
 
Sing.
 
Don't be reckless with other people's hearts;
don't put up with people who are reckless with yours.
 
Floss.
 
Don't waste your time on jealousy:
sometimes you're ahead, sometimes you're behind.
The race is long and, in the end, it's only with yourself.
 
Remember compliments you receive.
Forget the insults:
if you succeed in doing this, tell me how.
 
Keep your old love letters,
throw away your old bank statements
 
Stretch.
 
Don't feel guilty if you don't know
what you want to do with your life.
The most interesting people I know
didn't know at 22 what they wanted to do with their lives.
Some of the most interesting 40-year-olds I know still don't.
 
Get plenty of calcium.
Be kind to your knees:
you'll miss them when they're gone.
 
Maybe you'll marry, maybe you won't;
maybe you'll have children, maybe you won't;
maybe you'll divorce at 40;
maybe you'll dance the funky chicken on your 75th wedding anniversary.
Whatever you do, don't congratulate yourself too much,
or berate yourself either.
 
Your choices are half chance;
so are everybody else's.
 
Enjoy your body:
use it every way you can.
Don't be afraid of it or of what other people think of it:
it's the greatest instrument you'll ever own.
 
Dance.
Even if you have nowhere to do it but in your living room.
 
Read the directions, even if you don't follow them.
 
Do not read beauty magazines:
they will only make you feel ugly.
 
"Brother and sister together we'll make it through
Someday a spirit will take you and guide you there
I know you've been hurted
but I've been waiting to be there for you
And I'll be there just helping you out
Whenever I can..."
 
Get to know your parents:
you never know when they'll be gone for good.
Be nice to your siblings:
they're your best link to your past
and the people
most likely to stick with you in the future.
 
Understand that friends come and go,
but with a precious few you should hold on.
 
Work hard to bridge the gaps in geography and lifestyle,
because the older you get,
the more you need the people
who knew you when you were young.
 
Live in New York City once,
but leave before it makes you hard.
Live in Northern California once,
but leave before it makes you soft.
 
Travel.
 
Accept certain inalienable truths:
prices will rise,
politicians will philander.
You, too, will get old.
And when you do, you'll fantasize that when you were young,
prices were reasonable, politicians were noble,
and children respected their elders.
 
Respect your elders.
 
Don't expect anyone else to support you.
Maybe you have a trust fund,
maybe you'll have a wealthy spouse,
but you never know when either one might run out.
 
Don't mess too much with your hair
or by the time you're 40 it will look 85.
 
Be careful whose advice you buy,
but be patient with those who supply it.
 
Advice is a form of nostalgia;
dispensing it is a way
of fishing the past from the disposal,
wiping it off,
painting over the ugly parts
and recycling it for more than it's worth.
But trust me on the sunscreen.
 
"Brother and sister together we'll make it through
Someday a spirit will take you and guide you there
I know you've been hurted
but I've been waiting to be there for you
And I'll be there just helping you out
Whenever I can..."
 
Everybody's Free, Everybody's Free To Feel Good!
 
Kűldve: stefansih1 Szerda, 18/07/2012 - 16:21
Align paragraphs
Holland translation

Iedereen is vrij om zonnemelk te dragen

Dames en heren van de klas van '99:
Smeer zonnemelk1
 
Als ik jullie één tip voor de toekomst kan geven,
is het wel 'zonnemelk'
 
De voordelen van zonnemelk op lange termijn
zijn bewezen door wetenschappers
terwijl de rest van mijn raad geen grond heeft die betrouwbaarder is
dan mijn eigen slingerende ervaring
zal ik deze raad NU verstrekken
 
Geniet van de kracht en schoonheid van je jeugd
Oh, laat maar
jullie zullen de kracht
en de schoonheid van je jeugd niet begrijpen tot ze is weggeëbd
maar vertrouw me: over 20 jaar
zullen jullie foto's van jezelf bekijken
en terugdenken op een manier die jullie nu niet kunnen vatten
aan hoeveel mogelijkheden er voor jullie lagen
en hoe geweldig jullie er wel uitzagen
 
Jullie zijn niet zo dik als jullie je inbeelden
 
Zit niet in over de toekomst
Of zit er over in, maar weet dat je zorgen maken even doeltreffend is
als een wiskundevergelijking oplossen door kauwgom te kauwen
De echte problemen in je leven
zullen dingen zijn die jullie bezorgde geest nooit hebben doorkruist
de soort die je verblindt om 4 uur 's morgens op een loze dinsdag
 
Doe elke dag iets wat je bang maakt
 
Zing.
 
Wees niet roekeloos met de harten van andere mensen
En ga niet om met mensen die roekeloos zijn met dat van jou
 
Flos.
 
Verspil jullie tijd niet aan jaloezie:
Soms ben je voor, soms loop je achter
De race is lang en uiteindelijk loop je alleen tegen jezelf
 
Onthou de complimenten die je krijgt
Vergeet de beledigingen
Als je hierin slaagt, vertel me dan hoe
 
Bewaar je oude liefdesbrieven
En gooi je oude bankafschriften weg
 
Stretch. (rek je)
 
Voel je niet schuldig als je niet weet
wat je met je leven wil doen
De meest interessante mensen die ik ken
wisten op hun 22ste nog niet wat ze met hun leven wilden doen
Sommige van de interessantste 40-jarigen die ik ken weten het nog altijd niet
 
Neem veel calcium in
Wees aardig voor je knieën
Je zal ze missen als ze weg zijn
 
Misschien zal je trouwen, misschien ook niet
Misschien zal je kinderen krijgen, misschien ook niet
Misschien scheid je op je 40ste;
Misschien doe je de kippendans op je 75ste huwelijksverjaardag
Wat je ook doet, feliciteer jezelf niet te veel, en foeter ook niet teveel op jezelf
 
Je keuzes maken de helft van je kansen
De andere helft komt van die van anderen
 
Geniet van je lichaam
Gebruik het op elke mogelijke manier
Wees er niet bang voor, of voor wat andere mensen ervan denken:
Het is het beste gereedschap dat je ooit zal bezitten
 
Dans.
Zelfs als het alleen in je woonkamer kan
 
Lees de aanwijzingen, zelfs als je ze niet volgt
 
Lees geen schoonheidsmagazines, ze doen je lelijk voelen
 
"Broeder en zuster, samen zullen we erdoor komen
Op en dag zal een geest je meenemen en je naar die plaats leiden
Ik weet dat je gekwetst bent
maar ik heb gewacht om er voor jou te zijn
en ik zal er zijn, gewoon om je uit de problemen te helpen
wanneer ik maar kan..."
 
Leer je ouders kennen
Je weet nooit wanneer ze voor altijd weg zijn
Wees aardig voor je broers en zussen:
Ze zijn de beste verbinding naar je verleden
en naar de mensen die het meest waarschijnlijk in de toekomst bij je zullen blijven
 
Begrijp dat vrienden komen en gaan
maar enkele kostbare moet je koesteren
 
Werk hard om de afstanden in aardrijkskunde en de levenswijze te overbruggen
want hoe ouder jullie worden
hoe meer jullie de mensen zullen nodig hebben
die jullie kenden toen jullie jong waren
 
Ga een keer in New York City wonen
maar ga er weg voor je er hard van wordt
Ga een keer in Noord-Californië wonen
maar ga er weg voor je er week van wordt
 
Reis.
 
Aanvaard enkele onvervreemdbare waarheden
Prijzen zullen stijgen,
Politici zullen volkspraat verkopen
Ook jullie zullen oud worden
En als jullie dat zijn, zullen jullie je inbeelden, dat toen jullie jong waren,
de prijzen redelijk waren en politici nobel waren
 
Heb respect voor je ouderen
 
Verwacht van niemand dat ze je steunen
Misschien heb je een steunfonds
Misschien zal je een rijken echtgenoot hebben
Maar je weet nooit wanneer een van deze opraakt
 
Doe niet te veel doms met je haar
of het zal er uitzien als 85 wanneer je 40 bent
 
Wees zorgvuldig over welke raad je aanneemt
Maar wees geduldig met degenen die ze je aanbieden
 
Advies is een vorm van nostalgie
Het verstrekken is een manier
om het verleden uit het stort te vissen,
het af te vegen,
over de lelijke plekjes te schilderen
en het te recycleren voor meer dan het waard is
Maar vertrouw me met de zonnemelk
 
"Broeder en zuster, samen zullen we erdoor komen
Op en dag zal een geest je meenemen en je naar die plaats leiden
Ik weet dat je gekwetst bent
maar ik heb gewacht om er voor jou te zijn
en ik zal er zijn, gewoon om je uit de problemen te helpen
wanneer ik maar kan..."
 
Iedereen is vrij, iedereen is vrij om zich goed te voelen!
 
  • 1. in België zeggen we 'zonnecrème', ik ben niet zeker wat het neutrale woord hiervoor is in Nederland
Kűldve: SnowFlake Péntek, 26/04/2013 - 08:46
Added in reply to request by KevinLFC5
Hozzászólások