It's Over (Örmény translation)

Reklám
Angol

It's Over

Your baby doesn't love you any more
Golden days before they end
Whisper secrets to the wind
Your baby won't be near you any more
 
Tender nights before they fly
Send falling stars that seem to cry
Your baby doesn't want you any more
It's over
 
It breaks your heart in two,
To know she's been untrue
But oh what will you do?
When she says to you
There's someone new
We're through We're through
It's over It's over It's over
 
All the rainbows in the sky
Start to weep, then say goodbye
You won't be seeing rainbows any more
Setting suns before they fall,
Echo to you that's all that's all
But you'll see lonely sunsets after all
 
It's over It's over It's over It's over
 
Kűldve: joannavogjoannavog Szombat, 16/04/2016 - 11:58
Submitter's comments:

such a beautiful voice
such a beautiful song

Örmény translationÖrmény
Align paragraphs
A A

Աւարտած է

Սիրածդ այլեւս քեզ չի սիրեր
Ոսկեայ օրերը նախքան աւարտին
Գաղտնիքներ կը փսփսան հովին
Սիրածդ քովդ պիտի չըլլայ այլեւս
 
Սիրուն օրերը նախքան թռչին
Ասուպներ կը ղրկեն, որոնք կարծես կու լան
Սիրածդ քեզ չ՚ուզեր այլեւս
Աւարտած է
 
Սիրտդ երկուքի կը բաժնէ, Գիտնալդ, որ ան անիրաւ եղած է
Բայց, ոհ, ի՞նչ պիտի ընես, երբ ան քեզ ըսէ
Նոր մէկը կայ, մենք վերջ, մենք վերջացած ենք
Աւարտած է, աւարտած է
 
Երկինքի բոլոր ծիածանները
կը սկսին հեկեկալ եւ ապա կը բաժնուին
Այլեւս ծիածաններ պիտի չտեսնես
Մայրամուտները նախքան իյնան, կ՚արձագանգեն վերջացած է, վերջացած է
Բայց դուն ի վերջոյ մինակ մայրամուտներ պիտի տեսնես
 
Աւարտած է, աւարտած է
 
Kűldve: Araz KojayanAraz Kojayan Szerda, 05/04/2017 - 12:27
Hozzászólások