Kabli Oti | קבלי אותי (Transliteration)

Reklám
Transliteration
A A

Kabli Oti

Kabli oti beneshikot
kabli et mah shemibifnim
kablini bemilim rakot
kabli oti k'mo she'ani
kabli oti gam k'sheshotek
k'shemechaseh oti hastav
kabli oti kshemitz'tadek
kabli oti k'mo she'achshav
 
Im at bechol zot yecholah
ve'im titni li od sikui
ulai nat'chil mehat'chalah
ani mavti'ach lach she'ehyeh ra'ui
le'ahavah
titni li petach lelibech
ani mavti'ach shehapa'am zeh yelech
 
Kabli oti gam baleilot
ksheha'emet einah g'luyah
kablini bedrachim kalot
silchi al kol mah shehayah
bemilchamot shemi tzodek
ani maf'sid bli kavanah
kablini kshe'ani bodek
kabli oti behavanah
 
Im at bechol zot yecholah...
 
Az im hakol pashut
ani chayav lefachot
lim'tzo bi et harakut ulenasot
lehit'karev elaich
lehit'amek bamag'a
gam im basof epaga
 
Im at bechol zot yecholah...
 
Ulai nat'chil mehat'chalah
ani mavti'ach she'ehyeh ra'ui
le'ahavah
titni li petach lelibech
ani mavti'ach shehapa'am zeh yelech
 
Kabli et mah shemibifnim
bemilim rakot
kabli oti k'mo she'ani
 
Kűldve: Keren TzalulKeren Tzalul Szombat, 16/08/2014 - 00:44

Kabli Oti | קבלי אותי

Hozzászólások