Phòs Iain Ailean (Angol translation)

Advertisements
Gaelic (Scottish Gaelic)

Phòs Iain Ailean

Phos Iain Aliean is dh’fhalbh Iain Ailean                                     
Is phos Iain Ailean is choisich e bhuam;                                     
Phos Iain Aliean is dh’fhalbh Iain Ailean                                     
Is phos Iain Ailean ’s cha till mo dhual.                                       
 
Dh’fhag thu mi mo chrochadh suas                                            
Is shrac a’ ghaoth mo shocradh bhuam;                                     
Dh’fhag thu mi mo chrochadh suas                                            
A’ luasgadh, rag is lag fo ghruaim.                                              
 
Breabadair nam bhruadaran,                                                      
Do bhreugan brisg gam bhriodaladh;                                         
Breabadair nam bhruadaran,                                                      
’S mo dheoir bhrist’ a’ sniomh gun tamh.                                   
 
Thachd an coigreach ar n-am ri teachd,                                     
Le snaithean coimheach lion gun bhrigh;                                    
Thachd an coigreach ar n-am ri teachd,                                     
An comhdach cuidhe a’ gleidh’ mo chridh’.
 
Kűldve: Fjolnir Hétfő, 22/10/2018 - 08:32
Align paragraphs
Angol translation

Phòs Iain Ailean

John Allan married and John Allan left,
John Allan married and walked from me;
John Allan married and John Allan left,
John Allan married and my due will not return.
 
You left me hanging high
And the wind ripped my ease from me;
You left me hanging high
Swinging rigid and weak with gloom.
 
A weaver in my dreams,
Your fragile lies caressing me;
A weaver in my dreams,
My broken tears restlessly spinning.
 
The stranger strangled our future,
With an exotic silk, a meaningless web;
The stranger strangled our future,
But the covering of a snow-wreath preserving my heart.
 
Kűldve: Fjolnir Hétfő, 22/10/2018 - 08:33
See also
Hozzászólások