Idioms

IdiomNyelvEquivalentsExplanations
千刀万剐Kínai1
风靡Kínai-
手足Kínai-
三思而行Kínai-
曇花一現Kínai-
心如刀割Kínai-
暮鼓晨钟Kínai-
百川归海Kínai22
一瞬Kínai66
世态炎凉Kínai-
风口浪尖Kínai-
梦中梦Kínai1
风云变色Kínai-
声嘶力竭Kínai2
翩若惊鸿Kínai2
海阔天空Kínai-
随波逐流Kínai3
气势如虹Kínai-
赴汤蹈火Kínai2
不三不四Kínai-
不知天高地厚Kínai-
秀色可餐Kínai2
蓄勢待發Kínai2
天馬行空Kínai5
全力以赴Kínai31
關鍵時刻Kínai2
天下沒有白吃的午餐Kínai21
路遙知馬力, 日久見人心Kínai19
一針見血Kínai40
命中要害Kínai40
不歸路Kínai7
一日之計在於晨Kínai27
堅持已見Kínai1
自知之明Kínai10
情人眼裏出西施Kínai29
以毒攻毒Kínai21
對天發誓Kínai26
萍水相逢Kínai-
自由自在Kínai-
一毛不拔Kínai-
風風雨雨Kínai-
東家長西家短Kínai-
長年累月Kínai-
青梅竹马Kínai-
不苟言笑Kínai-
海底撈針Kínai2
无出其右Kínai-
桀骜不驯Kínai-
班门弄斧Kínai1
笑里藏刀Kínai-
自知為自知, 不知為不知, 是知也.Kínai-
Angol #1, #2
朝秦暮楚Kínai-
血浓于水Kínai30
江山易改,本性难移Kínai5
明日黃花Kínai-
人为财死,鸟为食亡。Kínai-
入鄉隨俗Kínai61
大人不计小人过Kínai1
言既出驷马难追Kínai1
飢不擇食, 饥不择食Kínai34
脫離險境Kínai6
酩酊大醉Kínai29
天荒地老Kínai-
时间就是金钱Kínai27
画蛇添足Kínai1
半途而废Kínai-
可歌可泣Kínai-
談笑風生Kínai-
马马虎虎Kínai48
Angol #1, #2, Francia
神龙摆尾Kínai-
修身、齐家、治国、平天下Kínai5
酒逢知己千杯少、話不投機半句多Kínai13
及時行樂/活在當下/把握每一天Kínai28
蒙主寵召Kínai119
駕鶴歸西Kínai119
陷入魔爪Kínai2
成事不足敗事有餘Kínai35
從頭到腳Kínai51
龍生龍,鳳生鳳,老鼠的兒子會打洞。Kínai77
虎父無犬子Kínai77
有其父必有其子Kínai77
遲到總比不到好Kínai27
輕而易舉Kínai86
垂手可得Kínai86
入境隨俗Kínai61
無知是福Kínai17
眼不見為淨Kínai40
熟能生巧Kínai13
一分耕耘,一分收穫Kínai53
食指大動Kínai20
活到老學到老Kínai15
三緘其口Kínai104
誇大其詞Kínai80
小題大作Kínai80
轉眼之間Kínai66
患難見真情Kínai28
充耳不聞Kínai16
置若罔聞Kínai16
木已成舟Kínai82
殺雞焉用牛刀Kínai9

Pages