Pretty Boys (Transliteration)

Reklám
Transliteration
A A

Pretty Boys

Пи.Ар.И.Ти.Ти.Вай-Пи.Ар.И.Ти.Ти.Вай-Пи.Ар.И.Ти.Ти.Вай
Прити бойс
Пи.Ар.И.Ти.Ти.Вай-Пи.Ар.И.Ти.Ти.Вай-Пи.Ар.И.Ти.Ти.Вай
Прити бойс
Е нан куичхи бои
Пичхи начжи начжи начжи зэтс ми
Кэчхонесо ённан ном
Бинчхинын ппачжим ппачжим ппачжим райт
Диби диби дип а ха
Уегеиндо нэрёуа уриль борё
Идонэ тонсонамбук нэрёсо хапхум
Е уи гоу хад
 
Нэ Эй.Кей.Эйнын иппын мазе адыль мэн
Хангук кочжищикхан агадырыль ёги ппобанэ
Хётпадагэ чхоныль кконэ ни комаге клик клик
Ккуак ккуак макхин не маымыль ттуро мэн
Ури кипхирыль ттачжё пуассыль ттэн нон гондаль нан мапхиа
Нэ сонгонэ туитпэгёнын инма не чочжигэ пхия
Нэга наксорыль хэдо ппокка нанын рэп пасыкхиа
И чжончжэнен ыйму опсо хуоль хуоль нарага набия
 
Айм э прити бой ппиккапонччок бойс
Иппынидыль сон хындыльмён флэшис лайк э бом
Пау пау пау пау апкири чхан чхан чхан чхан
Айм э прити бой ппиккапонччок бойс
Иппынидыль сон хындыльмён флэшис лайк э бом
Пау пау пау пау апкири чхан чхан чхан чхан
 
Пи.Ар.И.Ти.Ти.Вай-Пи.Ар.И.Ти.Ти.Вай-Пи.Ар.И.Ти.Ти.Вай
Прити бойс
Пи.Ар.И.Ти.Ти.Вай-Пи.Ар.И.Ти.Ти.Вай-Пи.Ар.И.Ти.Ти.Вай
Прити бойс
 
Ютхоимнида
Ноубади кэн ду ит ноубади кэн ду ит
Аидориранын ирымыро уэлкам ту май стори
Уанбёкхан наэ мори ольгури нуне ттичжи
Нуга сараганын гончжи альчжи очхапхи прити бой
Тоныль больги уиэ раймын ан ссо
Конничхиуа хамён когэ сугёсо
Еэ икке чокхе нарыль муннын чейн
Пхуро ганын госын уиееее
 
Айм э прити бой ппиккапонччок бойс
Иппынидыль сон хындыльмён флэшис лайк э бом
Пау пау пау пау апкири чхан чхан чхан чхан
Айм э прити бой ппиккапонччок бойс
Иппынидыль сон хындыльмён флэшис лайк э бом
Пау пау пау пау апкири чхан чхан чхан чхан
 
Пи.Ар.И.Ти.Ти.Вай-Пи.Ар.И.Ти.Ти.Вай-Пи.Ар.И.Ти.Ти.Вай
Прити бойс
Пи.Ар.И.Ти.Ти.Вай-Пи.Ар.И.Ти.Ти.Вай-Пи.Ар.И.Ти.Ти.Вай
Прити бойс
 
Добэ Добэхэ и норэ коткосе
Бан бан кок кок дора дора не куие ссок ссок
Добэ добэхэ и норэ коткосе
Хаи хаи докхё ппаи ппаи нольтхо
 
Айм э прити бой ппиккапонччок бойс
Иппынидыль сон хындыльмён флэшис лайк э бом
Пау пау пау пау апкири чхан чхан чхан чхан
Айм э прити бой ппиккапонччок бойс
Иппынидыль сон хындыльмён флэшис лайк э бом
Пау пау пау пау апкири чхан чхан чхан чхан
 
Kűldve: Anna-KAnna-K Péntek, 16/02/2018 - 12:24

Pretty Boys

More translations of "Pretty Boys"
Transliteration Anna-K
Hozzászólások