Skanarhia | Сканархия (Angol translation)

Reklám

Skanarhia | Сканархия

- Не, не ми харесва този свят
и изобщо не съм съгласен.
Каза ми веднъж Райчо ядосан
и отпи от бутилката с гроздова.
- Кажи ми защо така се нервираш?
Глътни още веднъж и веднага ще ти мине.
- Няма да ми мине - крещи той, пръска слюнка.
Лайнян е света, свърши тази бутилка.
 
Припев:
Какво ли питам се аз учуден,
прави Райчо така ядосан?
Малки хора в малка държава,
в огромна вселена, така величава.
Сканархия!
Засега сме само двамина.
В България!
В 2000-та година.
 
- Не, не, не ме гледай така.
Приятелю и ти си виновен.
Сочи ми Райчо с пръст сякаш съм враг
и надигна пак бутилката с гроздова.
- Не се нервирай бе, Райчо Георгиев,
света няма да оправиш, пий, ако ще пиеш.
- Нищо и никой няма да оправям, не ми го натяквай!
Живея, защото родил съм се. Няма друг начин.
 
Припев:
Какво ли питам се аз учуден,
прави Райчо така ядосан?
Малки хора в малка държава,
в огромна Вселена така величава.
Сканархия!
Засега сме само двамина.
В България!
В 2000-та година.
 
- Не съм доволен от подредбата на този свят
и не мисля да се подчинявам.
Войнствено изпъчи гърди Райчо
и довърши бутилката с гроздова.
- Кажи ми, дон Кихоте, с какво точно се бориш?
Има ли смисъл или само си спориш?
- Има смисъл, не знам какъв е, но ще го открия.
В гърдите ми все още сърце юнашко бие.
 
Припев:
Какво ли питам се аз учуден,
прави Райчо така ядосан?
Малки хора в малка държава,
в огромна Вселена така величава.
 
Сканархия!
Засега сме само двамина.
В България!
В 2000-та година. (x2)
 
2000-та година. (x2)
В 2000-та година.
2000-та година.
 
Kűldve: TrompetistaTrompetista Vasárnap, 04/02/2018 - 09:57
Angol translationAngol
Align paragraphs
A A

Skanarchy

- No, I don't like this world
and I don't agree at all.
Said to me once Raycho angrily
and drank from the bottle with rakia.
- Tell me why are you bothering like this?
Drink one more time and you'll be OK.
- I'm not gonna be OK - he shouts and spits saliva.
The world is shitty, this bottle's empty.
 
Chorus:
What is making Raycho so angry,
I'm asking myself?
Small people in a small country,
in a huge universe, so enormous.
Skanarchy!
For now there's only two of us.
In Bulgaria!
In the 2000.
 
- No, no, don't look at me like this.
My friend, you're guilty, too.
Raycho's pointing me with a finger, like I'm the enemy
and drank from the rakia again.
- Don't bother yourself, Raycho Georgiev,
you can't fix the world, come on, drink already.
- I won't fix nothing or anyone, don't nagg!
I live, because I was born. There's no other way.
 
Chorus:
What is making Raycho so angry,
I'm asking myself?
Small people in a small country,
in a huge universe, so enormous.
Skanarchy!
For now there's only two of us.
In Bulgaria!
In the 2000.
 
- I'm not OK with the arrangement of this world
and I won't obey.
Raycho bobbed his chest
and finished the bottle with rakia.
- Tell me, Don Quichotte, what are you fighting for?
Is there any point or are you just arguing?
- There's a point, I don't know what it is, but I'll find it.
A brave heart sill beats in my chest.
 
Chorus:
What is making Raycho so angry,
I'm asking myself?
Small people in a small country,
in a huge universe, so enormous.
 
Skanarchy!
For now there's only two of us.
In Bulgaria!
In the 2000. (x2)
 
The 2000. (x2)
In the 2000.
The 2000.
 
If you liked my work, don't forget to show it. :) Click the "Thank you" button and rate.
Kűldve: TrompetistaTrompetista Vasárnap, 04/02/2018 - 10:16
Hozzászólások