Song Lyrics

Sorted by
ElőadóDalNyelvNyelvekFordítások
Zhang Rong Rong苦澀黑咖啡 (Khoo siap o ka pi)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Kelly Tan溪中月 (Khe tiong gueh)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Tsai Hsiao-Hu今生最愛的人 (Jin senn tsue ai ei lang)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Ric Jan為妳癡迷 (Wui li tshi be)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Shen Wen Cheng基隆山之戀 (Ke lang suann tsi luan)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Momo Chu丟丟銅兒 (Tiu tiu tang a )  Kínai, Taiwanese HokkienKínai, Taiwanese Hokkien
Zhang Rong Rong赤崁樓之戀 (Tshiah kham lau tsi luan)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Zhang Rong Rong難忘台西港 (Lan bong tai sai kang)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Yeh Chi-Tien浪子的心情 (Long tsu ei sim tsing)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Julie Su 酒矸倘賣嘸 (Tsiu kan tan be mo)  Kínai, Taiwanese HokkienKínai, Taiwanese Hokkien
Roger Wang情義 (Tsing gi)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → Transliteration
1 translations
Transliteration
Joey Chiang再會青春的夢 (Tsai hue tshing tshun ei bang)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Richie Ren心情車站 (Sim tsing tshia tsam)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chan Ya-wen原來你不識愛過我 (Guan lai li put sik ai kue gua)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Fang Yi-Ping第九月台 (Te kau guat tai)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Angel Chu戀戀沙崙站 (Luan luan sua lun tsam)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jia Zi-Hui情深緣淺 (Tsing tshim yian tshian)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → Transliteration
1 translations
Transliteration
Ric Jan心破碎的聲 (Sim pho tshui ei siann)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → Transliteration
1 translations
Transliteration
Chen Bai-Tan看大海 (Khuann tua hai)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Joey Chiang緩緩愛 (Kuan kuan ai)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jody Chiang悲哀的戀夢 (Pi ai e Luan bang)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Fong Fei-Fei鑼聲若響 (Lo siann na hiang)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → Angol
  → Kínai
  → Transliteration
3 translations
Angol
Kínai
Transliteration
+2
Sasha Li我住台北 (Gua tsu tai pak)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Suann Chen多情子 (To tsing tsu)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Huang Qiu-Tian嘉慶君遊台灣 (Ka khing kun yiu tai yuan)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jody Chiang紅線 (Ang shwan)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jody Chiang夢中央 (Bang tiong ng)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Fong Fei-Fei送君珠淚滴 | Sòng jūn zhū lèi dī  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chen Lei約定 (Yiok ting)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → Transliteration
1 translations
Transliteration
Xi Qing廣東花 (Kong tang hue)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Silent HellFight for Dreams  Kínai, Taiwanese HokkienKínai, Taiwanese Hokkien
  → Angol
  → Portugál
2 translations
Angol
Portugál
Lin Yu-Ying看透透 (Khuann thau thau)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → Kínai
  → Transliteration
2 translations
Kínai
Transliteration
Chang Hsiu Ching愛人仔恰恰 (Ai jin a cha cha)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Fong Fei-Fei雙雁影 (Siang gan yiann)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → Transliteration
1 translations
Transliteration
Lin Yu-Ying金針山之戀 (Kim tsiam suann tsi luan)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → Kínai
1 translations
Kínai
Yeh Chi-Tien內山姑娘要出嫁 (Lai suann koo niu mei tshut ke)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chen Lei双双對對 (Siang siang tui tui)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → Transliteration
1 translations
Transliteration
Sasha Li歸宿 (Kui siok)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Wu Bai樓仔厝 (Lau a tshu) [Big building]  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Wu Bai樹枝孤鳥 (Tshiu ki koo tsiau)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jody Chiang鴛鴦酒杯 (Wuan yiunn tsiu pue)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Fong Fei-Fei想要跟你飛 (Xiǎng yào gēn nǐ fēi)  Kínai, Taiwanese HokkienKínai, Taiwanese Hokkien
Chthonic (band)共和 (Kiong ho) [Next Republic]  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → Angol
1 translations
Angol
DJ Didilong慢慢阿流 (Ban ban a lau) [Flowing RIver]  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jay Chou阿爸 (Ā bà) [Father]  Kínai, Taiwanese HokkienKínai, Taiwanese Hokkien
Jody Chiang單行道 (Dan hien do)  Kínai, Taiwanese HokkienKínai, Taiwanese Hokkien
Yeh Chi-Tien乾一杯 (Kan tsit pue)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Yeh Chi-Tien痛苦女人心 (Thong khoo lu jin sim)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jenny Huang幸福的船 (Hing hok ei tsun)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → Transliteration
1 translations
Transliteration
Joey Chiang速配 (Sok phue)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Fang Yi-Ping歡喜慶元宵 (Huann hi khing Guan-Siau)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Suann Chen情路過站 Tsing loo kue tsam)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jody Chiang愛作夢的魚 (Ai tse meng e he)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jody Chiang愛哭的時陣 (Ai kao e shih jun)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chris Hung恰想也是你一人 (Ka siunn yia si li tsit lang)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → Transliteration
1 translations
Transliteration
Wen Xia星星知我心 (Tshenn tshenn tsai gua sim)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Liu Fu-Chu歹歹尪吃袂空 (Phainn phainn ang ja be khang)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chan Ya-wen天袂辜負阮 (Thinn be koo hu guan)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Suann Chen一支番仔火 (Tsit ki huan na hue)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Sasha Li爸爸的腳印 (Pa pa ei kioh in)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jody Chiang我愛過 (Gua ai kue)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → Angol
  → Kínai
  → Transliteration
3 translations
Angol
Kínai
Transliteration
+2
Jay Chou流浪詩人 (Liú làng shī rén) [Drifting Poet]  Kínai, Taiwanese HokkienKínai, Taiwanese Hokkien
R-chord台北台北 (Tai pak tai pak)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Ah Niu愛我久久 (Ài wǒ jiǔ jiǔ)  Kínai, Taiwanese HokkienKínai, Taiwanese Hokkien
Chan Ya-wen姨仔 (Yi a)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Yoyo Qiao思念的夢 (Su liam ei bang)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jody Chiang青蚵仔嫂 (Chi o a so)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Yeh Chi-Tien思慕的形影 (Su boo ei hing yiann)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Yeh Chi-Tien人生看頭前 (Jin shin khuann thau tsing)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Tsai Hsiao-Hu意難忘 (Yi lan bong)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chen Lei風真透 (hong tsin thàu)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → Angol
  → Kínai
  → Transliteration
3 translations
Angol
Kínai
Transliteration
+2
Chen Ying-Git海海人生 (Hai hai jin sing)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → Kínai
  → Transliteration
2 translations
Kínai
Transliteration
Yuan Xiao-Di望月問天星 (Bang guen mng thinn tshenn)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chen Fen Lan六月茉莉 (Lak gueh bak ni)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Delphine Tsai草螟弄雞公 (Tshau maeya lang ke kang)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Suann Chen借問愛情 (Tsioh mng ai tsing)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Yeh Chi-Tien瓊花 (Khinh hue)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → Kínai
  → Transliteration
2 translations
Kínai
Transliteration
Daniel Lo茫茫到深更 (Bang bang kau tshim kenn)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → Transliteration
1 translations
Transliteration
Chen Yi-Lang留戀什路用 (Liu luan Shenn loo yiong)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chen Xiao-Yun愛情的騙子我問你 (Ai tsing ei phian tsu gau mng li)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Lim Giong向前行 (Hiong tsian kiann)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chris Hung台北今夜冷清清 (Tai pak jin yia ling tshing tshing)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Yvonne Lin白沙屯媽祖 (Peh-sua-tun Ma-tsoo)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Fong Fei-Fei白牡丹 (Peh boo tan)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Delphine Tsai夢中夢 (Bang tiong bang)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → Angol
  → Kínai
  → Transliteration
3 translations
Angol
Kínai
Transliteration
+2
Yeh Chi-Tien故鄉 (Koo hiong)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
  → Angol
  → Kínai
  → Transliteration
3 translations
Angol
Kínai
Transliteration
+2
Yeh Chi-Tien蝴蝶夢飛 (Oo tiap bang pue)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chris Hung秋風秋雨秋夜情 (Tshiu hong tshiu hoo tshiu yia tsing)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jody Chiang你甘會想阮 (Li kam ei siunn guan)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Linn Yann走味的咖啡 (Tsau bi e ka pi)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Mindy Quah哭吧 (Kū ba)  Kínai, Taiwanese HokkienKínai, Taiwanese Hokkien
Shang-Jen Chien我愛高雄 (Wǒ ài gāo xióng)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Wu Jin-Huai港都夜雨 (Kang too yia yu)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chin Man-Wang & Lee Ping-Huei流浪到淡水 (Liu long kau tam tsui)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chan Ya-wen戀情海 (Luan tsing hai)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Zhang Rong Rong追心肝 (Tui sim kuann)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Chen Fen Lan快樂的出帆 (Khuai lok e tshut phang)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jody Chiang唉喲唉喲 (Ai yau ai yau)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jody Chiang花香 (Hue pang)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien
Jody Chiang悲情歌聲 (Bi jin kwa shian)  Taiwanese HokkienTaiwanese Hokkien

Pages