The National - Sorrow (Tongan translation)

Tongan translation

Loto Mamahi

Na'e kumi au 'e he loto mamahi 'i he'eku kei iiki
Kuo tali 'a loto mamahi, kuo ikuna 'a loto mamahi.
Ko loto mamahi ia ko e 'uhinga 'oku ou folo 'a e folo'i'akau
Ko ia 'oku 'i loto 'eku hone mo 'eku huakau.
 
'Oua tuku 'eku loto fakahengihengi ke nofo tokotaha
'I he fukahivai,
'U'ufi au 'i he kongaholo mo e ngaahi hui pea mo e manava'ofa
He 'oku 'ikai fie mavahe au meia te koe
'Ikai fie mavahe au meia te koe.
 
Ko loto mamahi ia ko hoku jino 'i he ngalu peau
Ko loto mamahi ia ko ha ta'ahine 'i loto 'eku finaki
Nofo au 'i ha kolo na'e fakatupu 'a loto mamahi
Ko ia 'oku 'i loto 'eku hone mo 'eku huakau.
 
'Oua tuku 'eku loto fakahengihengi ke nofo tokotaha
'I he fukahivai,
'U'ufi au 'i he kongaholo mo e ngaahi hui pea mo e manava'ofa
He 'oku 'ikai fie mavahe au meia te koe
'Ikai fie mavahe au meia te koe.
 
'Oua tuku 'eku loto fakahengihengi ke nofo tokotaha
'I he fukahivai,
'U'ufi au 'i he kongaholo mo e ngaahi hui pea mo e manava'ofa
He 'oku 'ikai fie mavahe au meia te koe
'Ikai fie mavahe au meia te koe.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Kűldve: SilentRebel83 Csütörtök, 09/08/2012 - 14:11
Last edited by SilentRebel83 on Hétfő, 23/02/2015 - 09:36
Szerző észrevételei:

revised 02/23/15

Angol

Sorrow

Hozzászólások