Spring Snow (봄눈) (Transliteration)

Reklám
Transliteration
A A

Spring Snow

Нооа хамке понэттон
Чжинан помэн исанхагэ
Тадитхан нуни нэрёоа кипуни чжоатчжё
 
Ольхэдо нуни ольгаё
На кидэхэбоадо туэчжё
Ныгими чжоа ночхилга сон кок чжапко
Кыгэ кырокэ чжотораго
 
Ханыри мальдо ан дуэгэ ёпыдора
Гы модын сунконэ ноль доульлёсо
Хыдырочдигэ пхионан нункоч патэсо
 
Помнуни ольгаё
Нэга чжоаханын помэ то нуни ольгаё
Саранхедо туэлькаё
Хэнпукэттон гыдэчором ури чумчульгаё
 
Ай лов ю Ай лов ю
Ай лов ю Ай лов ю
Ноэгэ саранханда малальле
Ай лов ю Ай лов ю
Ай лов ю Ай лов ю
Помнуни ольгаё
 
На ёкщи ольхэто мук пачжикэ кидарётчжи
Ипон помэдо окимопщи нуни саёткиль пхёхёныль мот хе
Нанын гычжо чагаун орымтхусони
Наль камсачжуль нон наэ поми дуэочжуо
Тадытан ноэ опхэсон пинадо нокапорё
Щикани ясокхачжиман пёльсу опсо
И поми гыннадо хамкэаль су иттаго
Гыротке хагиро нан мамыль мокопорёсо
 
Гыналь но мальдо ан дуэгэ ёпыдора
Щигани момчугиманыль парасо
Хыдырочжигэ пхионан нункот патхэсо
 
Помнуни олькаё
Нэка чжоаханын помэ до нуни олькаё
Саранхэдо дуэлькаё
Хэнпокхэттон гыдэчором ури чумчулькаё
 
Ай лов ю Ай лов ю
Ай лов ю Ай лов ю
Нрэгэ саранханта мальальле
Ай лов ю Ай лов ю
Ай лов ю Ай лов ю
Помнуни олькаё
 
Ютода
Нуни тарочжине тадытхан парам сокэ
Ноэ мисооа хёнгига
Щиганыль момчугэ ханэ
Ольхэ ольхэ гы нунсонига
Нэгэ сальпхощи даа
Мэильмэиль гиокхэ
Гынарэ но хана но хана
Гыгомён дуэ тогын параль кэ опчжи
Чагауоттон кёурэ кытхчжарак
Нэка исо чом тахэния
 
Помнуни олькаё
Нэка чжоаханын помэ до нуни олькаё
Саранхэдо дуэлькаё
Хэнпокхэттон гыдэчором ури чумчулькаё
 
Ай лов ю Ай лов ю
Ай лов ю Ай лов ю
Нрэгэ саранханта мальальле
Ай лов ю Ай лов ю
Ай лов ю Ай лов ю
Помнуни олькаё
 
Я также делаю перевод на заказ.
Очень буду раза если вы меня поблагодарите или оставите комент❤
Kűldve: Zuwi CattZuwi Catt Péntek, 02/08/2019 - 12:30

Spring Snow (봄눈)

More translations of "Spring Snow (봄눈)"
Transliteration Zuwi Catt
Hozzászólások