Arhangel - Vina nevina (Вина невина) (Transliteration)

Macedón

Vina nevina (Вина невина)

Остани
ветрот ти шепоти
јасна молитва, прости зборови,
а можеби
длабоко во водата
во школка колевка
сепак постои
страст за младост
и љубов за старост
копнеж за живот
во тебе
овде си ко небо спокоен
в срце бесмртен
вина невина
 
И гледај зраци
сончеви плодат
свети води,
а над води сводови
од мудар камен
од идно и минато
знам тоа е
сета наша моќ
сето наше знаење
 
Ветрот ти шепоти
јасна молитва, прости зборови
 
Овде си ко небо спокоен
в срце бесмртен
вина невина
 
И гледај зраци
сончеви плодат
свети води,
а над води сводови
од мудар камен
од идно и минато
знам тоа е
сета наша моќ
сето наше знаење
 
Kűldve: ivank23 Szombat, 21/07/2012 - 12:59
Align paragraphs
Transliteration

Vina nevina

Ostani
vetrot ti šepoti
jasna molitva, prosti zborovi,
a možebi
dlaboko vo vodata
vo školka kolevka
sepak postoi
strast za mladost
i ĺubov za starost
kopnež za život
vo tebe
ovde si ko nebo spokoen
v srce besmrten
vina nevina
 
I gledaj zraci
sončevi plodat
sveti vodi,
a nad vodi svodovi
od mudar kamen
od idno i minato
znam toa e
seta naša moḱ
seto naše znaeńe
 
Vetrot ti šepoti
jasna molitva, prosti zborovi
 
Ovde si ko nebo spokoen
v srce besmrten
vina nevina
 
I gledaj zraci
sončevi plodat
sveti vodi,
a nad vodi svodovi
od mudar kamen
od idno i minato
znam toa e
seta naša moḱ
seto naše znaeńe
 
Kűldve: ivank23 Szombat, 21/07/2012 - 13:03
More translations of "Vina nevina (Вина ..."
Transliterationivank23
See also
Hozzászólások