A Whole New World (Tongan translation)

Advertisements
Tongan translation

Ha Maama Fo'ou Mo Kakato

Keu fakaha atu kia te koe 'a e maama
Ulo, fakate'etuli mo naanau
Tala mai, 'e pilinisese, na'e fili afe
Koe ho'o loto?
 
Keu fakaava ho'o mata
'Ave koe ke ke 'ofo pea toe 'ofo
'I 'olunga, ki he tafa'aki mo 'i lalo
Heka he faliki tupenu mana.
 
Ha maama fo'ou mo kakato
Ha matamata faka'ofo mo fo'ou
Hala ha taha ke tala 'akimaua, "ikai"
Pe ke tala 'akimaua 'a e feitu'u ke ma 'alu ai
Pe ke tala 'akimaua "'he 'oku ma misi ai pe."
 
Ha maama fo'ou mo kakato
Ha feitu'u faka'ofo'ofo he 'oku neu 'ilo'i
Ka mei 'olunga heni
Matamata ma'a fakakilisitale
He 'oku ma 'i ha maama fo'ou mo kakato
'Oku ma 'i ha maama fo'ou mo kakato taimi ni.
 
'U fakatata ta'etui
Ongo ta'efakamatala
Puna, to, tafataha
'I ha langi taimone mo tuputupu'a.
 
Ha maama fo'ou mo kakato
'Oua te ke mapuni ho mata
Ha ngaahi me'a teau ke mamata
Puke ho manava -- 'e sai ange ia
Ko au ko ha fetu'u'esiafi
Neu ha'u mei mama'o 'aupito
'Ikai keu foki ki he feitu'u mu'a.
 
Ha maama fo'ou mo kakato
Ha 'ofo 'i he afe kotoa pe
Mo e tafaakilangi fo'ou ke kumi ange
Ha tohi kula mo e momeniti kotoa pe
Teu tuli 'akinautolu 'i ha potu
Kei ai ha taimi
Keu 'inasi mo koe 'a e maama fo'ou mo kakato ni.
 
Ha maama fo'ou mo kakato
Ko ia teu nofo ai
Ha tuli fakavavana
Ha feitu'u faka'ofo'ofo
Maa koe mo au.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
Kűldve: SilentRebel83SilentRebel83 Szombat, 05/04/2014 - 21:42
Angol

A Whole New World

Hozzászólások