Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

'Â çímma (traduzione in Sardo (meridionale))

Ligure
Ligure
A A

'Â çímma

Ti t'adesciàe 'nsce l'èndegu du matin
ch'à luxe a l'à 'n pè ‘n tera e l'âtru in mà
ti t'ammiàe a ou spègiu de 'n tianin
ou cé ou s'ammià a ou spiegiu da ruzà
Ti mettiâe ou brûgu rèdennu 'nte 'n cantùn
che se d'à cappa a sgûggia 'n cuxin-a à stria
a xeûa de cuntâ 'e pàgge che ghe sùn
'a cimma a l'è za pinn-a a l'è za cûxia
 
Çè serèn tèra scûa
carne tènia nu fâte néigra
nu turnâ dûa.
 
Bell'oueggè strapunta de tûttu bun
prima de battezàlu 'ntou prebuggiun
cun dui aguggiuîn dritu 'n pùnta de pè
da sùrvia 'n zû fitu ti 'a punziggè
àia de lûn-a vègia de ciaêu de nègia
ch'ou cègu ou pèrde 'a tèsta l'àse ou sentè
oudù de mà misciòu de pèrsa lègia
cos'àtru fa cos'àtru dàghe a ou cè
 
Çè serèn tèra scûa
carne tènia nu fàte néigra
nu turnâ dûa
e 'nt'ou nùme de Maria
tûtti diài da sta pûgnatta
anène via
 
Poi vegnan a pigiàtela i câmè
te lascian tûttu ou fûmmu d'ou toêu mestè
tucca a ou fantin à prima coutelà
mangè mangè nu sèi chi ve mangià
 
Çè serèn tèra scûa
carne tènia nu fàte néigra
nu turnâ dûa
e 'nt'ou nùme de Maria
tûtti diài da sta pûgnatta
anène via.
 
Postato da MaryseMaryse 2012-07-25
Ultima modifica HampsicoraHampsicora 2017-02-06
traduzione in Sardo (meridionale)Sardo (meridionale)
Allinea i paragrafi

Sa çimma

T’ind’as a scirai a su biaitu ‘e su spanigadroxiu
chi sa luxi tenit unu pei in terra e s’atru in mari
t’as a castiai a su sprigu de unu tianeddu
su xelu s’at a castiai a su sprigu de s’arrosara.
As a ponni sa scova strantaxa in d’un’arrenconi
chi si de sa ziminera ‘ndi calat in coxina sa brùscia
a fortza de contai is pallixeddas ch’inci funt
sa çimma1est giai prena, est giai cosia.
 
Celu serenu, terra scuria
petza moddi no ti fetzas niedda
no torris tostara.
 
Bellu cabidali unfrau de dogna beni ‘e cosa
prima de ddu batiai in s’erbùgiu aresti
cun duus puncionis cìrdinu in punta ‘e pei
de basciu in susu deretu dd’as a strumbulai.
Aria de luna bècia, de crarori ‘e nèula
chi su scolanu inci perdit sa conca, su burricu su caminu
fragu de mari ammisturau cun pèrsiga lèbia
it’ap’a fai, ita dd’ap’a donai in prus a su xelu.
 
Celu serenu, terra scuria
petza moddi no ti fetzas niedda
no torris tostara
e in su nòmini de Maria
tot’is diàulus de custa pingiara
baxeisindi.
 
Poi benint a ’ndi dda pigai is camareris
ti lassant totu su fumu de s’arti tua
tocat a su bagadiu sa primu stocara
papai, papai, no ddu scieis chini si at a papai.
 
Celu serenu, terra scuria
petza moddi no ti fetzas niedda
no torris tostara
e in su nòmini de Maria
tot’is diàulus de custa pingiara
baxeisindi.
 
Grazie!
thanked 3 times

© Marco Serra

You are free to use my translations as you wish. If you like them, I only ask you to please leave a "thanks" on this page and mention my nickname or name when using them elsewhere. That would be very kind of you.

Siete liberi di usare le mie traduzioni come volete. Se le trovate di vostro gradimento, vi chiedo solo la cortesia di mettere un "thanks" su questa pagina e di citare il mio nome o il mio pseudonimo se le utilizzate in altri contesti. Lo gradirei molto.

Postato da HampsicoraHampsicora 2017-02-11
Ultima modifica HampsicoraHampsicora 2020-08-03
Commenti dell’autore:

Language: Casteddaju

Traduzioni di “'Â çímma”
Sardo (meridionale) Hampsicora
Turco Guest
Fabrizio De André: 3 più popolari
Commenti fatti
Read about music throughout history