مگو که به من نگفتی (traduzione in Inglese)

Advertisements
Persiano

مگو که به من نگفتی

گره از ابرو وا کن
فکری به حال ما کن
حرف گذشته بس کن
گذشته رو رها کن
عمر گران می گذرد
حسن تو هم نماند
صبح خوشی های تو هم
تا شام غم نماند
مگو که بمن نگفتی آی
مگو که بمن نگفتی
مگو که بمن نگفتی آی
مگو که بمن نگفتی
 
خنده های جوونی
خنده ی بی دوومه
جلوه ی روز شادی
وقت غروب تمومه
بیا که گل همیشه
رو شاخه وا نمیشه
بیا که گل همیشه
رو شاخه وا نمیشه
مگو که بمن نگفتی آی
مگو که بمن نگفتی
مگو که بمن نگفتی آی
مگو که بمن نگفتی
 
روزی رسد که آیی
با قامتی شکسته
بینم که برف پیری
بر موی تو نشسته
به روز نا امیدی
به یاد من چو افتی
به روز نا امیدی
به یاد من چو افتی
مگو که بمن نگفتی آی
مگو که بمن نگفتی
مگو که بمن نگفتی آی
مگو که بمن نگفتی
 
خنده های جوونی
خنده ی بی دوومه
جلوه ی روز شادی
وقت غروب تمومه
بیا که گل همیشه
رو شاخه وا نمیشه
بیا که گل همیشه
رو شاخه وا نمیشه
مگو که بمن نگفتی آی
مگو که بمن نگفتی
مگو که بمن نگفتی آی
مگو که بمن نگفتی
 
Postato da N.F. Dom, 27/05/2018 - 17:22
Allinea i paragrafi
traduzione in Inglese

Don't Tell Me that I Didn't Tell You

Undo your frown of eyebrows,
Think something about us,
Stop speaking of the past,
Forget about the past,
Precious life passes by,
Your virtue won't remain either,
The morning of your joys,
Won't also continue until the sunset of sorrow,
Don't tell me that I didn't tell you, Ay,
Don't tell me that I didn't tell you,
Don't tell me that I didn't tell you, Ay,
Don't tell me that I didn't tell you,
 
Youth time laughters,
Are short-lived ones,
Splendor of a happy day,
Will end by the time of sunset,
Come on that the flower,
Won't be on the branch for ever,
Come on that the flower,
Won't be on the branch for ever,
Don't tell me that I didn't tell you, Ay,
Don't tell me that I didn't tell you,
Don't tell me that I didn't tell you, Ay,
Don't tell me that I didn't tell you,
 
Once you reach under one hundred,
With a crooked body,
I see that the snow of the old age,
Has sat on your hair,
On a hopeless day,
If you happen to remember me
Don't tell me that I didn't tell you, Ay,
Don't tell me that I didn't tell you,
Don't tell me that I didn't tell you, Ay,
Don't tell me that I didn't tell you
 
Youth time laughters,
Are short-lived ones,
Splendor of a happy day,
Will end by the time of sunset,
Come on that the flower,
Won't be on the branch for ever,
Come on that the flower,
Won't be on the branch for ever,
Don't tell me that I didn't tell you, Ay,
Don't tell me that I didn't tell you,
Don't tell me that I didn't tell you, Ay,
Don't tell me that I didn't tell you.
 
Postato da N.F. Lun, 28/05/2018 - 02:01
Ultima modifica N.F. Gio, 31/05/2018 - 03:43
Commenti fatti