Céline Dion - Because You Loved Me (traduzione in Persiano)

traduzione in Persiano

برای اینکه دوستم داشتی

برای همه زمانی که دوستم داشتی
برای همه راستی هایی که به دیدم آوردی
برای همه شوری که به زندگی ام آوردی
برای همه ناراستی هایی که راست کردی
برای همه مهری که در تو یافتم
برای همیشه سپاسگزارت خواهم بود ای دلبرم
تویی آنکه مرا بلند کرد
و هرگز نگذاشت فرو افتم
تویی آنکه مرا از میان همه اینها دید
 
آنگاه که ناتوان بودم تو توانم بودی
آنگاه که نمی توانستم سخن بگویم تو آوایم بودی
آنگاه که نمی توانستم ببینم تو دیده ام بودی
آنگاه که نمی توانستم برسم تو مرا بلند کردی
تو به من باور بخشیدی چرا که تو خود باور داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
 
تو به من بال دادی و مرا به پرواز درآوردی
تو دست مرا گرفتی و آنگاه من توانستم به آسمان دست بزنم
من باورم را باختم، و تو آن را به من بازگرداندی
تو گفتی که هیچ ستاره ای از دسترس دور نیست
تو درکنارم ایستادی و من سربلند شدم
من مهر تو را داشتم، همه آن را
برای همه روزهایی که به من بخشیدی سپاسگزارم
شایدخیلی ندانم
ولی می دانم که همین اندازه که می دانم درست است
من خوشبخت بودم زیرا تو دوستم داشتی
 
آنگاه که ناتوان بودم تو توانم بودی
آنگاه که نمی توانستم سخن بگویم تو آوایم بودی
آنگاه که نمی توانستم ببینم تو دیده ام بودی
آنگاه که نمی توانستم برسم تو مرا بلند کردی
تو به من باور بخشیدی چرا که تو خود باور داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
 
تو همیشه در کنارم بودی
مانند باد آرامی که مرا با خود می برد
مهرت در زندگی ام مانند نوری در تاریکی می درخشید
تو سرچشمه نهانی من بوده ای
در میان دروغ ها تو راست بودی
از وجود تو جهان من جایگاه بهتری شده است
 
آنگاه که ناتوان بودم تو توانم بودی
آنگاه که نمی توانستم سخن بگویم تو آوایم بودی
آنگاه که نمی توانستم ببینم تو دیده ام بودی
آنگاه که نمی توانستم برسم تو مرا بلند کردی
تو به من باور بخشیدی چرا که تو خود باور داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
 
آنگاه که ناتوان بودم تو توانم بودی
آنگاه که نمی توانستم سخن بگویم تو آوایم بودی
آنگاه که نمی توانستم ببینم تو دیده ام بودی
آنگاه که نمی توانستم برسم تو مرا بلند کردی
تو به من باور بخشیدی چرا که تو خود باور داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
هر آنچه هستم
برای این است که تو دوستم داشتی
 
Postato da persian scent Mar, 10/04/2012 - 16:42
Inglese

Because You Loved Me

Commenti fatti