Pubblicità

Chanachir (Traslitterazione)

  • Artista: Sofi Mkheyan (Սոֆի Մխեյան)
  • Canzone: Chanachir
  • Traduzioni: Traslitterazione
  • Richieste: Inglese

Chanachir

ԱՄԵՆ ՄԱՐԴ ԻՐ ԿՅԱՆQՒՄ ՒՂԻՆ Ե ԻՐ ԵՆՏՐՒՄ
ՒՂԻՂ Ե ԱՅՆ ԱՆԾՆՒՄ՝ ԵՏԵ ԿԱ ՍԵՐ
ՒՆԵՍ ՄԵԾ ՆՊԱՏԱԿ՝ ՏԵ ՊԱՐԶ ԵՍ Ւ ՇԻՏԱԿ
ՀԱՍՆՈՂ ԵՍ՝ ԴՒ ԿԱՐՈՂ ԵՍ՝ ՆՈՐ ՄԻ ԵՐԱԶԱՆQ
ՏՈԽ ԾՆՎԻ ԴԱՐՆԱ ՆՈՐ ԿՅԱՆQ
 
[ՃՈՐՒՍ]
ԵՐԳՈՎ՝ ՀՈԳՈՎ Ւ ԻՆQԴ QՈ ԿԱՄQՈՎ՝ ԴՒ ԿԵԶ ՃԱՆԱՃԻՐ
ԵՐԱԶԱՆQՈՎ Ւ ԻՆQԴ QՈ ՁԵՐQՈՎ՝ ԿՅԱՆԿԻ ԿԵԶ ԿՈՃԻՐ
ՊԱԿ ԴՐՆԵՐ ՃԿԱՆ Ւ ԱՄԵՆ ՎԱՅՐԿՅԱՆ ՍԻՐՈ ԴԻՄԱԾ
ԴՐՆԵՐՆԵՆ ՄԻՇՏ ԲԱԾՎՒՄ ՏԵՍ
ՃԱՆԱՃԻՐ ԱՆՎԵՐՁ ԼՒՅՍԵ ՀԵՆԾ QՈ ՄԵՁ ԱՊՐՈՂ՝ ՆՈՐ
 
[ՎԵՐՍԵ 2]
ՄԱQՒՐ ԽԻԽՃՈՎ ԶԻՆՎԱԾ՝ ԴԱՐՆՒՄ ԵՍ ԱՆԿԱՍԿԱԾ
ՒԺԵԽ ԱՄԵՆ ԻՆՃԻԾ Ւ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ
ԱՅՍՈՐ ԻՐԱՐ ՄԱՍԻՆ՝ ՀՈԳԱՆQ ՄԵՆԿ ՄԻԱՍԻՆ
ԱՆԾՅԱԼԵ ՄՈՐԱՆԱՆԿ ՀԻՆ՝ ՀՒՅՍ Ւ ՍԵՐ ԿԱ ԴԵՐ
ՃԱՆԱՃԵՆԿ ՎՈՐ ՀԱՎԱՏԱՆQ՝ ՄԵՆQ
 
[ՃՈՐՒՍ]
ԵՐԳՈՎ՝ ՀՈԳՈՎ Ւ ԻՆQԴ QՈ ԿԱՄQՈՎ՝ ԴՒ ԿԵԶ ՃԱՆԱՃԻՐ
ԵՐԱԶԱՆQՈՎ Ւ ԻՆQԴ QՈ ՁԵՐQՈՎ՝ ԿՅԱՆԿԻ ԿԵԶ ԿՈՃԻՐ
ՊԱԿ ԴՐՆԵՐ ՃԿԱՆ Ւ ԱՄԵՆ ՎԱՅՐԿՅԱՆ ՍԻՐՈ ԴԻՄԱԾ
ԴՐՆԵՐՆԵՆ ՄԻՇՏ ԲԱԾՎՒՄ ՏԵՍ
ՃԱՆԱՃԻՐ ԱՆՎԵՐՁ ԼՒՅՍԵ ՀԵՆԾ QՈ ՄԵՁ ԱՊՐՈՂ՝ ՆՈՐ
 
[ԻՆՍՏՐՒՄԵՆՏԱԼ]
[ՎԵՐՍԵ 3]
ԵՍ՜
ԴՒ՜
ԵՍ՝ ԴՒ՝ ՄԵՆԿ ԿԱՆQ
ՄԵՐՆԵ ԱՊԱԳԱՆ՜
 
[ՎԵՐՍԵ 4]
ԵՍ՝ ԴՒ՝ ՄԵՆԿ՝ ԿԱՆQ
ՄԵՐՆԵ ԱՊԱԳԱՆ՜
ՍԵՐ Ւ ՀԱՐԳԱՆQ
ԵՐԿԻՐ ԻՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆ՜ [2Խ]
 
ՀՒՅՍ Ւ ՍԵՐ ԿԱ ԴԵՐ՝ ՃԱՆԱՃԵՆԿ ՎՈՐ ՀԱՎԱՏԱՆԿ ՄԵՆQ՜
 
[ՃՈՐՒՍ]
ԵՐԳՈՎ՝ ՀՈԳՈՎ Ւ ԻՆQԴ QՈ ԿԱՄQՈՎ՝ ԴՒ ԿԵԶ ՃԱՆԱՃԻՐ
ԵՐԱԶԱՆQՈՎ Ւ ԻՆQԴ QՈ ՁԵՐQՈՎ՝ ԿՅԱՆԿԻ ԿԵԶ ԿՈՃԻՐ
ՊԱԿ ԴՐՆԵՐ ՃԿԱՆ Ւ ԱՄԵՆ ՎԱՅՐԿՅԱՆ ՍԻՐՈ ԴԻՄԱԾ
ԴՐՆԵՐՆԵՆ ՄԻՇՏ ԲԱԾՎՒՄ ՏԵՍ
ՃԱՆԱՃԻՐ ԱՆՎԵՐՁ ԼՒՅՍԵ ՀԵՆԾ QՈ ՄԵՁ ԱՊՐՈՂ՝ ՆՈՐ
 
Postato da Zarina01Zarina01 Dom, 29/10/2017 - 13:14
Traslitterazione
Allinea i paragrafi
A A

Chanachir

AMEN MARD IR KYANQUM UGHIN E IR ENTRUM
UGHIGH E AYN ANCNUM, ETE KA SER
UNES METS NPATAK, TE PARZ ES U SHITAK
HASNOGH ES, DU KAROGH ES, NOR MI ERAZANQ
TOX TSNVI DARNA NOR KYANQ
 
[CHORUS]
ERGOV, HOGOV U INQD QO KAMQOV, DU KEZ CHANACHIR
ERAZANQOV U INQD QO DZERQOV, KYANKI KEZ KOCHIR
PAK DRNER CHKAN U AMEN VAYRKYAN SIRO DIMAC
DRNERNEN MISHT BACVUM TES
CHANACHIR ANVERJ LUYSE HENC QO MEJ APROGH, NOR
 
[VERSE 2]
MAQUR XIXCHOV ZINVAC, DARNUM ES ANKASKAC
UZHEX AMEN INCHIC U PASHTPANVAC
AYSOR IRAR MASIN, HOGANQ MENK MIASIN
ANCYALE MORANANK HIN, HUYS U SER KA DER
CHANACHENK VOR HAVATANQ, MENQ
 
[CHORUS]
ERGOV, HOGOV U INQD QO KAMQOV, DU KEZ CHANACHIR
ERAZANQOV U INQD QO DZERQOV, KYANKI KEZ KOCHIR
PAK DRNER CHKAN U AMEN VAYRKYAN SIRO DIMAC
DRNERNEN MISHT BACVUM TES
CHANACHIR ANVERJ LUYSE HENC QO MEJ APROGH, NOR
 
[INSTRUMENTAL]
[VERSE 3]
ES!
DU!
ES, DU, MENK KANQ
MERNE APAGAN!
 
[VERSE 4]
ES, DU, MENK, KANQ
MERNE APAGAN!
SER U HARGANQ
ERKIR IM HAYASTAN! [2X]
 
HUYS U SER KA DER, CHANACHENK VOR HAVATANK MENQ!
 
[CHORUS]
ERGOV, HOGOV U INQD QO KAMQOV, DU KEZ CHANACHIR
ERAZANQOV U INQD QO DZERQOV, KYANKI KEZ KOCHIR
PAK DRNER CHKAN U AMEN VAYRKYAN SIRO DIMAC
DRNERNEN MISHT BACVUM TES
CHANACHIR ANVERJ LUYSE HENC QO MEJ APROGH, NOR
 
Postato da Zarina01Zarina01 Dom, 29/10/2017 - 13:15
Altre traduzioni di “Chanachir”
Traslitterazione Zarina01
Per favore aiutaci a tradurre “Chanachir”
Commenti fatti