Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stai con l'Ucraina!
  • Cook Islands Māori Alphabet Song

Condividere
Dimensione del font
Originale

Testo della canzone: Cook Islands Māori Alphabet Song

A, E, I, O, U,
A, E, I, O, U.
 
A,
Nga, ka, ma, na,
Pa, ra, ta, va.
 
E,
Nge, ke, me, ne,
Pe, re, te, ve.
 
I,
Ngi, ki, mi, ni,
Pi, ri, ti, vi.
 
O,
Ngo, ko, ko, no,
Po, ro, to, vo.
 
U,
Ngu, ku, mu, nu,
Pu, ru, tu, vu.
 

 

Commenti