Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Epitaph (traduzione in Persiano)

traduzione in PersianoPersiano
/Inglese
A A

گورنوشته

دیواری که پیامبران بر آن نگاشتند
از پی در حال فروریختن است
بر ساز و برگ مرگ
نور خورشید می درخشد
وقتی همه انسان ها توسط رویا و کابوس
در هم می شکنند
چه کسی تاج زیتون بر سر دیگری خواهد گذاشت *
در حالی که سکوت همه فریاد ها را در خود میبلعد
 
در میان دروازه های آهنین تقدیر**
بذر زمان کاشته شده است
و توسط آنانکه می دانند و میدانیم
آبیاری شده است
دانش, دوست مرگباری است
اگر قوانینی برایش وضع نشود
و سرنوشت انسان به وضوح
در دستان احمق ها خواهد بود
 
سرگشتی, گورنوشته من خواهد بود***
چراکه راهی ناهموار و ناشناخته درپیش گرفتم
اگر به مقصد برسیم می توانیم شادی و خنده پیشه کنیم
اما هراس من از فرداست که گریان خواهم بود
 
آری , هراس من از گریه فرداست ...
 
Grazie!
thanked 6 times
Postato da sohrab.starlightsohrab.starlight 2016-04-08
Commenti dell’autore:

* تاج زیتون نماد شگوه و عظمت و تاج پادشاهان روم باستان است و برگ زیتون به معنی صلح نیز بکار می رود

** کلمه fate معنای دوگانه دارد
یکی تقدیر و دیگری ایمان و شاعر از این ایهام لفظی آگاهانه استفاده کرده است

*** Epitaph که در این متن گورنوشته ترجمه شده, نوشته سنگ قبر مسیحیان است که جمله یا کلمه ای کوتاه جوهره زندگی فرد را بیان میکند

Inglese
Inglese
Inglese

Epitaph

videoem: 
Commenti fatti
Read about music throughout history