باب النجار مخلع

Postato da BlackCat Sab, 19/09/2015 - 14:37

Traduzioni idiomatiche di “باب النجار مخلع”

Francese
C'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé
Spiegazioni:
Francese
Le cordonnier est toujours le plus mal chaussé
Spiegazioni:
Hindi
हलवाई अपनी मिठाई कभी नहीं खाता
Spiegazioni:
Hindi
दीये तले अन्धेरा
Spiegazioni:
Hindi
दूसरों को नसीहत खुद मियॉँ फ़ज़ीहत
Spiegazioni:
Inglese
The shoemaker's son always goes barefoot.
Spiegazioni:
Cinese, Inglese #1, #2
Persiano
كوزه گر از كوزه شكسته آب مي خورد
Spiegazioni:
Polacco
Szewc bez butów chodzi.
Russo
Сапожник без сапог
Spiegazioni:
Russo #1, #2
Sardo (dialetti settentrionali)
In domu de ferreri, schironi de linna
Spiegazioni:
Spagnolo
En casa del herrero, cuchillo de palo
Spiegazioni:
Spagnolo
En la casa del herrero, el cuchillo es de palo
Spiegazioni:
Spagnolo #1, #2
Tedesco
Der Schuster hat die schlechtesten Schuhe
Turco
terzi kendi söküğünü dikemez
Spiegazioni:
Veneto
In casa del scarpèr 'i ga le scarpe rote
Spiegazioni:

Meanings of "باب النجار مخلع"

Arabo

ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻣﺨﻠﻊ، ﻣﺜﻞ
ﻳﻀﺮﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﺍﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﺍﻭ ﻓﻰ
ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻢ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ

Spiegato da stary nightstary night il Ven, 10/03/2017 - 14:56
Explained by stary nightstary night