معنديش مليم احمر

Postato da GameelGamal Sab, 04/12/2021 - 10:37
  • Modo di dire: معنديش مليم احمر
  • Lingua: Arabo
  • Idiomatic translations / simili: Inglese
  • Explained meaning: Arabo

Traduzioni idiomatiche di “معنديش مليم احمر”

Inglese
Not have a red cent
Spiegazioni:

Meanings of "معنديش مليم احمر"

Arabo

فقير جدا

Spiegato da GameelGamalGameelGamal il Sab, 04/12/2021 - 10:37
Explained by GameelGamalGameelGamal