Pubblicità

The Lord's Prayer - Xaŀii b’ųp (Guno, late 2006)

  • Artista: The Lord's Prayer
Constructed Language
A A

Xaŀii b’ųp (Guno, late 2006)

Xaŀii b’ųp, sŭ pu xfa dta Bixŭf,
gŭlg sãza xasga putã;
gŭlg xamųza siiktơmu putã,
gŭlg xfaw fezwãx putã,
lã dta Bixŭf lã dta Dơdcŭ.
Mơxwaw ųpãx ųptã gŭlgxã farwãzanii,
lã gơpaw ųpãx ųptã kiơŀre,
aŀ ųp gơpap ųptããx kiơlutơrãx.
Nã lã zơfaw ųpų ŭ zotpŭbã,
xefii, ŀalãnaw ųpų gŭw pakã. Amen.
 
Postato da Anna Elsa J.Anna Elsa J. Dom, 11/08/2019 - 23:51
Grazie!

 

Video
Raccolte con "Xaŀii b’ųp (Guno, ..."
Commenti fatti