Russia is waging a disgraceful war on Ukraine. Stand With Ukraine!

เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) (Piiang chaai kon née (Mâi châi pôo wí-sèt)) (Traslitterazione)

Traslitterazione
A A

Piiang chaai kon née (Mâi châi pôo wí-sèt)

Chăn mâi châi pôo wí-sèt têe jà sèk bpraa-sàat ngaam hâi ter
Mâi mee rít dèt mâi mee râat-chá-rót lêrt ler
Dtàe chăn mee jai pí-sèt jà paa ter pàan keun née bpai
Chăn bpen piiang pôo chaai kon née têe mee jai mân rák ter
 
Òhp gòt chăn wái làp dtaa pòn klaai hâi sŏm-réu-dee
Rao jà bin nĕe kâam nám tá-lay láe daen gwâang yài
Daao praao dang făn glaang keun yaao naan raan hŭua jai
Bplòi kwaam ngăo bpai tôt tíng jai
Rák jà paa dtàe rao bpai sŏng kon
 
Chăn mâi châi kon yîng yài râm ruuay jàai ngern reo rón raeng
Mâi mee am-nâat dai bprà-nèung jâo chaai jà săm-daeng
Mee piiang hŭua jai jà paa ter pàan keun née bpai
Chăn bpen piiang pôo chaai kon née têe mee jai mân rák ter
 
Mâi châi pôo wí-sèt bpen piiang pôo chaai têe jai mân rák ter
Mâi mee rít dèt mee piiang hŭua jai têe fài fâo rák ter
Mâi châi pôo wí-sèt bpen piiang pôo chaai têe jai mân rák ter
Mâi mee rít dèt mee piiang hŭua jai têe fài fâo rák ter
 
Òhp gòt chăn wái làp dtaa pòn klaai hâi sŏm-réu-dee
Rao jà bin nĕe kâam nám tá-lay láe daen gwâang yài
Daao praao dang făn glaang keun yaao naan raan hŭua jai
Bplòi kwaam ngăo bpai tôt tíng jai
Rák jà paa dtàe rao bpai sŏng kon
 
Mâi châi pôo wí-sèt bpen piiang pôo chaai têe jai mân rák ter
Mâi mee rít dèt mee piiang hŭua jai têe fài fâo rák ter
Mâi châi pôo wí-sèt bpen piiang pôo chaai têe jai mân rák ter
Mâi mee rít dèt mee piiang hŭua jai têe fài fâo rák ter
 
Grazie!

©Rujix

Postato da RujixRujix Lun, 18/10/2021 - 23:28

เพียงชายคนนี้ (ไม่ใช่ผู้วิเศษ) (Piiang chaai kon née (Mâi châi pôo wí-sèt))

Commenti fatti
Read about music throughout history