Pubblicità

Non/Disney Fandubs - hüvïniyu [The Plagues]

  • Artista: Non/Disney Fandubs
  • Traduzioni: IPA (Alfabeto fonetico internazionale), Inglese
Constructed Language
A A

hüvïniyu [The Plagues]

kyoyeŕ céma, kyoyeŕ céma
kyoyeŕ céma, kyoyeŕ céma
kyoyeŕ céma, kyoyeŕ céma
kyoyeŕ céma, kyoyeŕ céma
ëćkis can jayt źël nagukan eŕs
(źël nagukan eŕs)
kégïptia atle þia
wakuak nikŕarrïŕ, hüvïniyŕ
da n'ŋël qańida, qavŕöfćqeŕ
da n'ŋël qahyućþŕüxk, qaćþŕüpr
da n'ŋël qakaśay, qakaśya
van n'ŋël qadëxlik, qagïlik
van n'ŋël gacisyand qölik
da n'ŋël qakoyvŕüŋqör
rrayay ŋëp altya, wakyögay
źël mafyakiy wakual n'ŋëp lokyöl
kyoyeŕ céma
äxtdig'z laþake ŋëp
taldigëz zya þakyi häe ðofkdigëz
ŕëćbiðë nëm zya ðaþkdigëz
wakuak yöhék ŕabööm
wakuak ŕaŕëŕëh zya yubineŕs
ðofkak zya macé caźemayül ŕacaźem
ŕëćka lacadamïþ ŋël
nu fk nëm zya ðofkdigëz
van nëks qïzfrra na qïzya
wakuak ŕëŕayks ŕyubineŕ
ŕëćbiðë źël lańida
hüëyn a nikŕarrïn
tatüyëj ëvën hüilü źëm
nëk nëp hüal
ëćkis ŋël lakoydgiŋgj
van héeŕx' wakuak hyékyïśilikŕ'
cïð þüyec ńigbiðë m'zïn
van nëks qajacniyź a qajacniy
tþücyëg fk ye jaclix l'zïn
yeye źël q'rrayak wakuak l'hüëy
kyoyeŕ céma
äxtdig'z laþake ŋëp
can ðaþke yëg lahüëy
yeye źël q'rrayak wakuak l'hüëy
źwake źël ŕagukan
kyoyeŕ céma
kyoyeŕ céma
äxtdig'z laþake ŋëp
tośé ëvën üxat' ŋëk źëm?
fk' mïzayŋ zya ðofkźiqëv?
źël mafyakiy wakual n'ŋëp lokyöl
jayk źël makolé voreŕ ŋëm
a can to wakuwax ovyu
can yicïðan zya koydgiŋyu
ŋël ŕagukan þüyec źwakyu
kyoyeŕ céma
kyoyeŕ céma
ŕagukan
ŋël þüyec źwakyu!
źël nu źwake!
 
Postato da Candles56Candles56 Ven, 04/01/2019 - 03:07
Ultima modifica IceyIcey Mar, 16/07/2019 - 12:33
Commenti dell’autore:

This is Kirnath, my conlang. I currently don't have a video/recording of this yet, but I hope to get to it eventually.

Grazie!ringraziato 1 volta

 

Pubblicità
Video
Traduzioni di “hüvïniyu [The ...”
Raccolte con "hüvïniyu [The ..."
Commenti fatti
Candles56Candles56    Ven, 04/01/2019 - 03:29

Kirnath, my conlang. Sorry, I mentioned that on my "Be Prepared" version, but not this one.

IceyIcey    Mar, 16/07/2019 - 12:34

Song moved to "non/disney fandubs" page and language changed to "constructed language"

IceyIcey    Mar, 16/07/2019 - 12:35

Have you used this conlang anywhere else outside LT?