Pubblicità

Per favore aiutaci a tradurre “Your Voice”

Georgiano/Romanization/Traslitterazione
A A

Your Voice

მომავალს ირჩევ მხოლოდ შენ
საკუთარ ფიქრებს მიენდე
თუ გესმის შენი გულის ხმა
თუ გჯერა შენთვის ნავალ გზას
სხვა ვეღარ წაგართმევს
Every vision is yours
Just step on your way
 
შენი ჯერია, თუდაც პირველად
რომ ისმინონ შენი ხმა
შენი თუ ვინმეს არ სჯეროდა
თუ შენი ვინმეს არ ესმოდა
სცადე თავიდან
 
რა გინდა იცი მხოლოდ შენ
არ მოუსმინო სხვებს
Every vision is yours
Just step on your way
 
შენი ჯერია, თუდაც პირველად
რომ ისმინონ შენი ხმა
შენი თუ ვინმეს არ სჯეროდა
თუ შენი ვინმეს არ ესმოდა
სცადე თავიდან
 
და როცა გისმენს ყველა შენ
უმღერე ეს სიმღერა სხვებს
Yeah, yeah, oh yeah
 
შენი თუ ვინმეს არ სჯეროდა
თუ შენი ვინმეს არ ესმოდა
სცადე თავიდან
 
Commenti fatti