Pubblicità

Tu pâduri veardi (traduzione in Rumeno)

  • Artista: Ianula Gheorghe
  • Canzone: Tu pâduri veardi 4 traduzioni
  • Traduzioni: Inglese, Rumeno, Russo, Spagnolo
  • Richieste: Francese
Arumeno

Tu pâduri veardi

Tu pâduri veardi, ţi lai boaţi s-avdi
Tu pâduri veardi, lele, ună feată plânḑi
 
Ună feată plânḑi, plânḑi şi-azghileaşti
Plânḑi şi-azghileaşti, lele pâduri, pâduri
 
Pâduri, pâduri, cu noauă fraţ vińiu
Cu noauă fraţ vińiu, lele, şi c-un îńi mi turnaiu
 
C-un îńi mi turnaiu, şi-el cu cap plicatu
El cu cap plicatu, lele, în cali lu-alâsaiu
 
Cara s-negu acasă, dada va-ńi mi-antreabă
Dada va-ńi mi-antreabă, lele, iu ai hil’e fraţl’i
 
Iu ai hil’e fraţl’i, ş-mini va l’i-aspunu
Mini va l’i-aspunu, lele, că tuţ l’i-ansuraiu
 
Că tuţ l’i-ansuraiu, şi casi mări l-adraiu
Casi mări l-adraiu, lele, şi-aclo l’i-alâsaiu
 
Postato da CalusarulCalusarul Mer, 21/12/2011 - 22:16
traduzione in RumenoRumeno
Allinea i paragrafi
A A

În pădurea verde

În pădurea verde, ce oare se aude?
În pădurea verde, lele, o fată plânge.
 
O fată plânge, plânge și suspină,
Plânge și suspină, lele pădure, pădure.
 
Pădure, pădure, cu nouă frați am venit eu,
Cu nouă frați am venit eu, lele, și cu unul m-am întors.
 
Cu unul m-am întors, și acesta cu capul plecat,
Cu capul plecat, lele, în drum l-am lăsat.
 
Cum să merg acasă? Mama mă va întreba,
Mama mă va întreba, lele, ce am făcut cu frații.
 
Ce am făcut cu frații, iar eu am să le spun,
Eu am să le spun, lele, că pe toți i-am însurat.
 
Că pe toți i-am însurat, și case mari le-am dat,
Case mari le-am dat, lele, și acolo i-am lăsat.
 
Postato da CalusarulCalusarul Sab, 03/03/2012 - 18:46
Altre traduzioni di “Tu pâduri veardi”
Rumeno Calusarul
Per favore aiutaci a tradurre “Tu pâduri veardi”
Commenti fatti