اعصاب کسی را خورد کردن

水, 03/06/2020 - 20:29にahmad azizさんによって投稿されました。

"اعصاب کسی را خورد کردن"の意訳

イタリア語
rompere l'anima a qualcuno
スペイン語
Echarle (a alguien) la foca
ドイツ語
jemandem den (letzten) Nerv rauben / töten
説明:
フランス語
Pousser quelqu'un à bout
英語
to drive someone up the wall
説明:
英語
Drive someone crazy
説明:
英語
Put someone on edge
説明:
英語
Stessed out/to stess someone out
説明:

Meanings of "اعصاب کسی را خورد کردن"

ペルシャ語

کسی را به شدت عصبانی کردن

水, 03/06/2020 - 20:29にahmad azizahmad azizさんによって投稿されました。
Explained by ahmad azizahmad aziz