دلا نزد کسی بنشین (Delaa nazd e kasi benshin) (トランスリタレーション)

دلا نزد کسی بنشین

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد
به زیر آن درختی رو که او گل ‌های تر دارد
 
نه هر کلکی شکر دارد ، نه هر زیری زبر دارد
نه هر چشمی نظر دارد ، نه هر بحری گهر دارد
 
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناول ها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل​ ها
 
بنال ای بلبل دستان ازیرا ناله مستان
میان صخره و خارا اثر دارد ، اثر دارد
 
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناول ها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ​ها
 
به بوی نافه​ی کاخر صبا زان طره بگشاید
ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل​ ها
 
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ​ها
 
الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناول ها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ​ها
 
  • تر:

    تر و تازه شاخه‌ی تر تر و فرز تر و تمیز ترگل ورگل ... تر = تازه، شاداب، سالم

  • کلکی:

    کلک = خامه = قلم = نی = نی شکر

  • ازیرا:

    از این رو که، بخاطر اینکه، چرا که...

木, 19/05/2016 - 10:46にEstereEstereさんによって投稿されました。
木, 19/11/2020 - 21:03にahmad azizahmad azizさんによって最終編集されました。
投稿者コメント:

آهنگساز : رضا قاسمی
خواننده : شهرام ناظری
سه تار : جلال ذوالفنون
دستگاه : آواز بیات ترک
شعر : مولوی - حافظ

トランスリタレーション
段落の整列

Allā Yā Ayyoh-a a-ssāghi

バージョン: #1#2
delā nazad-e, kasi beneshin, ke oo az del khabar dārad
delā nazad-e, kasi beneshin, ke oo az del khabar dārad
be zir-e ān derakhti row ke oo gol-hāye tar dārad
 
na har kelki shekar dārad, na har ziri zebar dārad
na har cheshmi nazar dārad, na har bahri gohar dārad
 
allā yā ayyoh-a a-ssāghi ader-ka's-an va nāvelha
ke eshgh āsān nemood avval vali oftād moshkl​-hā
 
benāl ey bolbol-e dastān az-irā nāleh-ye mast-ān
miyān-e sakhreh vo khārā asar dārad, asar dārad
 
benāl ey bolbol-e dastān az-irā nāleh-ye mast-ān
miyān-e sakhreh vo khārā asar dārad, asar dārad
asar dārad, asar dārad, asar dārad, asar dārad
 
allā yā ayyoh-a a-ssāghi ader-ka's-an va nāvelha
ke eshgh āsān nemood avval vali oftād moshkl​-hā
 
be boo-ye nafeh-ee k-ākhar sabā zān torreh bogshāy-ad
ze tāb-e ja'd-e moshkin-ash che khoon oftād dar del​ hā
 
shab-e tārik o bim-e mowj o gerd-ābi chenin hāyel
kojā dān-and hāl-e mā sabok-bārān-e sāhel-hā
kojā dān-and hāl-e mā sabok-bārān-e sāhel-hā
 
allā yā ayyoh-a a-ssāghi ader-ka's-an va nāvelha
ke eshgh āsān nemood avval vali oftād moshkl​-hā
 
ke eshgh āsān nemood avval vali oftād moshkl​-hā
ke eshgh āsān nemood avval vali oftād moshkl​-hā
 
ありがとう!
thanked 2 times

در حسرت دیدار تو آواره‌ترینم
𝐿𝑜𝓃𝑔𝒾𝓃𝑔 𝓉𝑜 𝓂𝑒𝑒𝓉 𝓎𝑜𝓊,
𝐼'𝓂 𝓉𝒽𝑒 𝓂𝑜𝓈𝓉 𝓈𝓉𝓇𝒶𝓎 𝑜𝓃𝑒 😒
~ BΣΉZΛD ~
🎼〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰🎶
Help to improve AvaNevis, An Auto Transliterator
🎼〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰🎶
📛 ©️ 2021 under CC BY-NC-SA 4.0🔗
🎼〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰〰♫〰〰♪〰🎶

金, 17/09/2021 - 06:01にaariapooraariapoorさんによって投稿されました。
著者コメント:

nazad-e, kasi beneshin,
ke oo az del khabar dārad

"دلا نزد کسی بنشین ..."の翻訳
トランスリタレーション aariapoor
دلا نزد کسی بنشین のコレクション
コメント
aariapooraariapoor    金, 17/09/2021 - 06:09

شعر کامل: غزل نخست حافظ

الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها
که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها

به بوی نافه‌ای کآخر صبا زان طره بگشاید
ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم
جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها

همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر
نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها

حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ
متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

Read about music throughout history