گنجشکک (Gonjeshkake)の歌詞

A A

گنجشکک

ولی شروع کرد سازه، دل‌ها را می‌نوازه
هوش کن خالی نمانی، این میدان درازه
 
ولی شروع کرد سازه، دل‌ها را می‌نوازه
هوش کن خالی نمانی، این میدان درازه
برقص برقص خوب به ناز، به دلت کنم ساز
ارمانکهایت برآیه، گله نکنی تو باز
 
هی برقص برقص گل واری، کفترهای کابل واری
کاکل‌ها را شور بده، دانه‌ی سنبل واری
این صدای دنبوره، پای بزن جوره جوره
به رقص قطغنی، بر دل نمانی غوره
 
برقصید میده میده
برقصید میده میده
برقصید میده میده
 
دنبوره دو تار داره، صالون بیروبار داره
دخترها و بچه‌ها، ولی چی گفتار داره
محفل را رنگین کنین، رقص‌های نازنین کنین
به رقص‌ها و بازیتان، مجلسه شیرین کنین
 
دست بالا بیا به میدان، رقصیده لرزان لرزان
امشب می‌گن ای جوان، به دل نمانی ارمان
یک شب خوب تماشا، خوب می‌رقصن جوانان
گنجشکک روان شده ده همی کابل جانان
 
برقصید میده میده
برقصید میده میده
برقصید میده میده
 
ありがとう!
日, 02/02/2020 - 17:08にheybittersweetheybittersweetさんによって投稿されました。
木, 21/10/2021 - 19:04にahmad azizahmad azizさんによって最終編集されました。

 

"گنجشکک (Gonjeshkake)"の翻訳
Valy: トップ3
コメント
Read about music throughout history