Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Адыгэ Саеの歌詞

  • アーティスト: Fatima Dzibova (Фатима Дзибова)
Adyghe
Adyghe
A A

Адыгэ Сае

1. Адыгэ саер зыфэдэр шъосIон,
Урыхэхьащтымэ шъуашэ.
Шэн зэхэтыкIэхэр къыбгурыIон,
ЗэрэфэпагъэмкIэ пшъашъэр
 
Жъыу:
 
Саер сэ сщыгъ, сфэшIукъабзэу,
КъызэрэсшIэтырэм мо къеплъ.
ЗэкIужьэу, джэнэ псыгъуабзэр,
Дышъэ бгырыпхыри телъ.
 
2.Гуфит шъхьэфитэу сыкъырышъон,
Зэрэдунаеу сэсыеу,
Пщынэ мэкъамэхэм сыздагъэшъон,
Жьым зэрилъасэзэ саер.
 
Жъыу
 
3. Дышъэ хэхъыкIхэм саер къахэщ,
Фэдэ плъэгъугъэмэ къаIо.
Гухьэрэ дахэхэм закъыхэгъэщ,
Мазэу шъхьарытым сипа1о.
 
ありがとう!
2021-12-07にKevin RainbowKevin Rainbowさんによって投稿されました。

 

Fatima Dzibova: トップ3
コメント
Read about music throughout history