I need a doctor (ペルシャ語 訳)

広告
ペルシャ語 訳ペルシャ語
A A

به يه دکتر نياز دارم

[Chorus - Skylar Grey]
من تقريبا عقلمو از دست دادم
تو خيلي وقته که رفتي
دارم زمانو از دست ميدم
به يه دکتر نياز دارم
برام يه دکتر بياريد
به يه دکتر نياز دارم، دکتر
تا منو به زندگي برگردونه
 
[Eminem]
به دنيا گفتم يه روز انتقاممو ميگيرم
اونو تو نوار ميگم، ميخونمش، ظبطش مي کنم
تا يه روزي دوباره بتونم پخشش کنم
اما حتي نميدونم که وقتي دارم ميگم باورش دارم يا نه
همتون شروع کردين به رپ کردن و اون هر روز کهنه تر و سياه تر شد
اميدوارم، من فقط به روشنايي اون احتياج دارم
چون هيچکس درخشش منو نديد وقتي داشتم واسه اونا اجرا ميکردم
اونا فقط ميگفتن ضعيفي
اونا نميدونن پيش بيني چيه
منم نميدونم که وقتي اينو نوشتم خواب بودم يا بيدار
تمام چيزي که يادمه اينه که تو اومدي سراغ من تو پست ترين شرايطم
تو منو انتخاب کردي، زندگيو به خوردم دادي
من زندگيمو به تو مديونم
قبل از اين زندگي، نميفهميدم چرا تو زندگيو مثل من نمي ديدي
ولي وقتي تو يه پسر از دست دادي من شروع به فهميدنش کردم
اين تابشو درون تو ديدم، تيره بود
بذار چراغو روشن کنمو به تو بتابونمش
فکر نکنم درک کني که تو چه معني اي براي من داري
نه حتي کوچکترين اثر
چون منو و تو مثل خدمه بوديم
من مثل شاگرد تو بودم
تو ميخواستي با من بجنگي وقتي من اين ميکروفون لعنتيو ميذاشتم زمين
يا حتي منو بغل ميکردي
اما من يه انتخاب نيستم
...هيچ کار ديگه اي از من ساخته نيست چون
 
[Chorus - Skylar Grey]
من تقريبا عقلمو از دست دادم
تو خيلي وقته که رفتي
دارم زمانو از دست ميدم
به يه دکتر نياز دارم
برام يه دکتر بياريد
به يه دکتر نياز دارم، دکتر
تا منو به زندگي برگردونه
 
[Eminem]
درد داشت وقتي تورو در حال تقلا کردن ديدم
تو با نظراتت اومدي پيش من
تو گفتي به آرامش ميرسي و منم متحير شدم
چون اون چرت و پرتايي که من شنيدم ديوونه کننده بود
ولي توام سست شده بودي يا ديگه به خودت ايمان نداشتي
به نظر ميومد انتخاباي تو، اوني نبود که تو ميخواي
نميتونستي تصميمي بگيريو همش از خودت سوال ميپرسيدي
دومين حدست شبيه اين بود که شروع به کمک کردن به من کردي
مثل اينکه من رهبر توام
قرار بود بشي استاد لعنتي من
بيشتر از اين نميتونم تحمل کنم
ازت خواستم يادت بياد که تو کي هستي
!تو به من ايمان داشتي، اون تو بودي
وقتي همه داشتن به تو ميگفتن منو ثبت نام نکني
(براي مسابقه رپ کردن)
همه تو اون ليبل مزخرف، بيا حقيقتو بگيم
تو حرفه ات رو بخاطر من به خطر انداختي
من ميدونم اين از خوبي تو بود
هيچکس نميخواست با يه پسر سفيدپوست لعنتي باشه
دره، من دارم تو اين اتاقک گريه مي کنم
تو زندگي منو نجات دادي، حالا شايد وقتش باشه منم زندگي تورو نجات بدم
اما من حتي نميتونم جبران کنم، کاري که تو واسه من کردي خيلي بزرگتر از اين چيزاست
اما من از اعتقادم دست نميکشم و توام از من دست نمي کشي
بلند شو دره! دارم ميميرم، بهت نياز دارم، واسه اين دليل لعنتي برگرد
 
[Chorus - Skylar Grey]
من تقريبا عقلمو از دست دادم
تو خيلي وقته که رفتي
دارم زمانو از دست ميدم
به يه دکتر نياز دارم
برام يه دکتر بياريد
به يه دکتر نياز دارم، يه دکتر
تا منو به زندگي برگردونه
منو به زندگي برگردونه
منو به زندگي برگردونه
به يه دکتر نياز دارم، دکتر
تا منو به زندگي برگردونه
 
[Dr Dre]
عينا حس زندگي قبلي رو داره
اما هنوز يادمه اون زندگي آشغال درست عين همين ديروز بود
!تو با کت شلوار بزک زردت اومدي تو
کل اتاق از خنده ترکيد
يکبار تو اومدي تو اون اتاقک، بهت گفته بودم، مثل دود سيگار
همه بچه ها رفتن و من چند تاشونو نگه داشتم
اما اونا هم يه دقيقه بعد رفتن
اونا گفتن تو رو به موتي
اما اون احمقا به کجا رسيدن؟
اما حالا که بهشون نياز دارم هيچ کدومشونو اينجا نميبينم
تنها کسي که ميبينم اسليم شيديه
لعنت به همه شما رفيقاي بي وفا
تنها کسي که نياز دارمش امينمه
آشغالاي از پشت خنجر زن
وقتي زندگيمون به فلاکت رسيد شما فقط به ما ميخنديدين
اما حالا مثل سگ بخاطر عواقبش از ناراحتي دارين تقلا مي کنين، خرحمالا
شما حال مارو تو اين لباس درمونگاه ديدين
!و از ما مي پرسين يادتونو قبلا کجا بودين؟
شما ميتونين بياين کرماي لاي باسن منو ببوسين
!کوچولوهاي بيچاره اي که با رياضي بيت درست مي کنين
پشت سر آهنگ سازا، من برگشتم حروم زاده ها
!...يه سي دي ديگه ميدم و بعد وسايلمو جمع مي کنم و خدافظ
تضمين ميکنم فرياد ميزنن و ميگن
...دره! مارو اينطوري ترک نکن مرد چون
 
[Chorus]
من دارم عقلمو از دست ميدم
تو خيلي وقته که رفتي
دارم زمانو از دست ميدم
به يه دکتر نياز دارم
برام يه دکتر بياريد
به يه دکتر نياز دارم، دکتر
تا منو به زندگي برگردونه
 
水, 15/04/2015 - 18:58にmerajfaridanimerajfaridaniさんによって投稿されました。
英語英語

I need a doctor

コメント