دل باختن

水, 03/06/2020 - 09:53にahmad azizさんによって投稿されました。

"دل باختن"の意訳

英語
To lose one's heart to somebody (or something)

Meanings of "دل باختن"

ペルシャ語

عاشقِ کسی شدن

水, 03/06/2020 - 09:53にahmad azizahmad azizさんによって投稿されました。
Explained by ahmad azizahmad aziz

歌詞中の "دل باختن"

Googoosh - نمی‌دونی

راه نجات من از این بیداد نمی شوی

عاشق شدن تنها فقط دل باختن که نیست
با شیرین شیرین گفتنت فرهاد نمی شوی