Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

月, 29/03/2021 - 17:36にtofubuさんによって投稿されました。

"Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"の意訳

ベトナム語
Cái nết đánh chết cái đẹp

Meanings of "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn"

ベトナム語

Hãy coi trọng phẩm giá, đạo đức bên trong của con người hơn là vẻ bề ngoài hào nhoáng

月, 29/03/2021 - 17:36にtofubutofubuさんによって投稿されました。
Explained by tofubutofubu