Just The Way You Are (ペルシャ語 訳)

ペルシャ語 訳ペルシャ語
A A

درست همینگونه که هستی

バージョン: #1#2#3#4#5#6
چشمان او،چشمان او
درخشش ستارگان را محو می کند
گیسوان او،گیسوان او
برچهره اش فرومی ریزد، بی هیچ کوششی
 
او بسیار زیباست
و این را هر روز به او می گویم
 
می دانم،می دانم
که وقتی می ستایمش باور نمی کند
و بسیار بسیار غم انگیز است اندیشه اینکه
او آنچه را من می بینم،نمی بیند
اما هربار از من می پرسد:ظاهرم خوب است؟
می گویم:
وقتی چهره ات را می بینم
هیچ چیز چهره ات را نمی خواهم تغییر دهم
چرا که تو محشری
درست همینگونه که هستی
و وقتی لبخند می زنی
کل دنیا برای مدتی می ایستد و به تو خیره می نگرد
چرا که تو محشری
درست همینگونه که هستی
 
لبان او،لبان او
اگر اجازه دهد می توانم تمام روز ببوسمشان
خنده او،خنده او
فکر می کنم بسیار سکسی است هرچند او از این فکر متنفر است
او بسیار زیباست
و هر روز این را به او می گویم
 
تو می دانی،تو می دانی،تو میدانی
هیچوقت از تو نخواهم خواست که تغییر کنی
اگر بدنبال کمال هستی
پس فقط تغییر نکن
چرا که می دانی خواهم گفت:
وقتی چهره ات را می بینم
هیچ چیز چهره ات را نمی خواهم تغییر دهم
چرا که تو محشری
درست همینگونه که هستی
و وقتی لبخند می زنی
کل دنیا برای مدتی می ایستد و به تو خیره می نگرد
چرا که تو محشری
درست همینگونه که هستی
 
همینگونه که هستی
همینگونه که هستی
 
وقتی چهره ات را می بینم
هیچ چیز چهره ات را نمی خواهم تغییر دهم
چرا که تو محشری
درست همینگونه که هستی
و وقتی لبخند می زنی
کل دنیا برای مدتی می ایستد و به تو خیره می نگرد
چرا که تو محشری
درست همینگونه که هستی
 
水, 11/01/2012 - 20:30にsaharhekmatsaharhekmatさんによって投稿されました。
英語英語

Just The Way You Are

コメント