Kim (ペルシャ語 訳)

ペルシャ語 訳ペルシャ語
A A

كيم

اُه دختر عزيز بابا رو نيگا
اون عزيزِ باباشه
كوچولوي خواب آلود بابا
ديروز كهنه ت رو عوض ميكردم
تروخشكت ميكردم و بهت پودرميزدم
چطوري اينقدر زود بزرگ شدي؟
باورم نميشه كه ٢سالت شده
عزيزم تو خيلي با ارزشي
بابا بهت افتخار ميكنه
بشين سرجات جنده
اگه بازم تكون بخوري دهنتو سرويس ميكنم
 
[امينم]
[امينم در نقش كيم]
باشه
مجبورم نكن كه بچه رو بيدار كنم
لازم نيس كه اون ببينه الان ميخوام چيكار كنم
گريه نكن عوضي ،چرا هميشه مجبورم ميكني
سرت داد بزنم؟
چطور تونستي؟
من رو تركم كني و بري عاشق اون شي
اوه ، جريان چيه كيم ؟
خيلي صدام بلنده واست ؟
خيلي بد شد اشغال، ديگه صدام به گوشت ميرسه
اين بار
اولش ، خوب بنظر ميرسيدم
ميخواستي من رو دور بندازي ؟ اشكال نداره!!١
اما اون حق نداره كه جامو بگيره
عقلت رو از دست دادي ؟
اين مبل ، اين تلويزيون ، تموم اين خونه ماله منه
چطور گذاشتي توي تختمون بخوابه !؟؟
كيم رو نيگا !؟
به شوهرت يه نگاه بنداز
(نه)
گفتم به اون نگاه كن
حالا ديگه خيلي جذاب نيس، مگه نه ؟
كوچولوي آشغال
چرا اينكارو كردي؟
ببند دهن آشغالت رو
(تو مستي ! هيچوقت ازين در نمياي )
فكر ميكني من يه غلتي كردم
بيا ، ميخوايم بريم سواري عوضي
نه
بشين جلو
خب من نميتونم هالي رو تنها بذارم
اگه بيدار بشه چي!؟
همين الان برميگرديم
خب من برميگردم ،تو توي (ترانك چندتا معني داره، من چون اهنگ رو نشنيدم ، نميتونم تشخيص بدم ، ببخشيد)١
 
١-خيلي وقته ، تو من رو به اشتباه انداختي
من ديگه نميخوام ادامه بدم
كه بدون تو توي اين دنيا زندگي كنم
 
تكرار(١)٠
 
تو واقعا داغونم كردي كيم
تو واقعاً يه شماره رو من گذاشتي
هيچوقت نميدونيتي بهت كلك ميزنم
تو برگشتي كه منو بدست بياري
اما اون وقتا بچه بوديم ، من فقط١٨سالم بود
اون سالها قبل بود
فكر ميكردم كه همه چيو رديف كرديم
اما همش خراب شد
(عاشقتم)
اه خدايا سرم داره ميتركه
(عاشقتم)
چيكار داري ميكني؟
كانال رو عوض كن ، ازين آهنگ بدم مياد
ان مثه يه جك گنده نيس ؟
نه
يه پسر ٤ساله با گلوي پاره شده ، مُرده ، دراز كشيده
توي اتاق نشيمن تو. هاها
چيه ؟ فك ميكني دارم شوخي ميكنم؟
يه روزي دوستش داشتي نه ؟
نه
چرت نگو ، عوضي به من دروغ نگو
اين يارو چيش از من سرتره
لعنت به تو عوضي، تو من رو گازم گرفتي
كيم كيم
واسه چي از من خوشت نمياد؟
تو فكر ميكني من زشتم مگه نه ؟
(نه اينطور نيس)
نه تو فكر ميكني من زشتم
(عزيزم)
از من دور شو لعنتي ، به من دست نزن
من ازت بدم مياد ، ازت متنفرم
بخدا قسم من ازت متنفرم
آه خداي من ، من عاشقتم
چجوري تونستي با من اينكارو بكني؟
(ببخش)
چجوري تونستي اينكارو با من بكني ؟
 
.
 
بيا برو بيرون
(نميتونم . ميترسم)
گفتم گمشو بيرون
)منو نترسون، اينكارو نكن با من )
(خواهش ميكنم ، من دوست دارم،ببين ، ميتونيم هالي رو ور داريم و ازينجا بريم)
لعنت به تو ، تو اينكارو باهامون كردي
تو اينكارو كردي ، تقصير تو بود
اه خدا دارم منفجر ميشم
افسارم رو بگير مارشال
اهاي، يادته رفته بوديم پارتي برايان؟
و تو مثه اينكه اونقدر مست بودي كه روي آرچ بالا آوردي
بامزه بود نه ؟
(اره)
بامزه بود مگه نه ؟
(اره؟)
ميبيني ، همه اينا باحال بودن مگه نه ؟
تو و شوهرت باهم دعوا كردين
يكيتون سعي ميكرد چاقو گير بياره!
و در جريان دعوا ، اون اتفاقي
سيب آدام رو قاچ زد
(نه)
و توي همين موقع
پسرش تازه بيدار ميشه و مياد تو
اون(دختر) استرس داره ، ميزنه گلوي او رو ميبره
(اه خداي من)
خب حالا جفتشون مردن، گلوي خودت رو هم جر بده
خب حالا هر دوتاشون كشته شدن، و يه خودكشي بدون يادداشت
بايد بهتر ميشناختمت ، قبل ازينكه كار عجيبي بكني
ما ميتونستيم.... هي كجا داري ميري ؟ برگرد!؟
نميتوني از دست من فرار كني كيم
فقط خودم و خودتيم ، كسي نيس
تو داري كار رو مشكلتر ميكني
هاها گرفتمت !!!١
(اه)
هاه، ادامه بده پارس كن )جيغ بكش)١
خودمم باهات فرياد ميزنم
يكي كمك كنه
فهميدي عوضي !؟ هيشكي صدات رو نميشنوه
حالا خفه شو وهرچي سرت مياد رو بكِش
تو مجبوري عاشقم باشي
{كيم خفه شده}
خون بده . خون خون بريز
.
.
.
 
水, 19/12/2012 - 10:24にKeyvanICAKeyvanICAさんによって投稿されました。
Arad.AriaArad.Ariaさんによるリクエスト
著者コメント:

آااااه.. مردم ، حداقل به جا تكرار نداشت كه كپي كنم ،اما از شعرش خوشم اومد:)

5
あなたの評価: None Average: 5 (1 vote)
英語英語

Kim

コメント
Arad.AriaArad.Aria    土, 11/10/2014 - 13:07
5

haji damet garm. man requset dadam vasash kheyli bahali . hal kardam Regular smile merc merc merc