Mother (トンガ語 訳)

広告
トンガ語 訳トンガ語
A A

Fa'ē

Fa'ē, ku hē au, 'oi
Fakamolemole he na'a ku mole 'eku alunga, 'oi
'Ilo kotoa 'eku hingoa, 'i heni
Ka 'ikai 'ilo mo'oni ha taha 'ia au, 'oi.
 
Kapau teu māpuni ma'u e hoku mata
Ka teu lava 'o jio ki he me'a 'e lava ke hoko
Kapau teu tamate'i e ngaahi maama kotoa
Ka teu pehē, 'oku ou fievaleloi pē
Fa'ē, ilifia au, fu'u mama'o, 'oi
'Ikai 'ilo au ha taha ke taa ange.
 
Ku fie foki au ki 'api
Ku fie foki au ki 'api
'I ai 'oku fakafoki au 'e he ngaahi hala ki he feitu'u 'oku pau au ai
'I ai 'oku ongo'i ma'u hoku va'e ki he kelekele
Ku fie foki au ki 'api.
 
Fa'ē, ke ke 'ave au... ki 'api kia koe?
Fa'ē, ke ke 'ave au... ki 'api kia koe?
 
Fa'ē, ke ke lava 'o fanongo hoku le'o? 'Oi
Ne ui 'i he 'u'ulu longoa'a lahi, 'oi
Na'a ku tuli ngaahi miji mo e ngaahi fetu'u, 'oi
Na'a ku mole hoku loto lolotonga he fononga, 'oi.
 
Kapau teu tangutu longomate
Ka ongo'i ni'ihi au 'oku 'i heni koe
Mahalo ke ke faka'uli koe
'O 'ahi'ahi au ke hola mei heni
Fa'ē, 'oku ke hē ki fe'ia, 'oi
Pea ka ke tala mai teu sai pē au.
 
Ku fie foki au ki 'api
Ku fie foki au ki 'api
'I ai 'oku fakafoki au 'e he ngaahi hala ki he feitu'u 'oku pau au ai
'I ai 'oku ongo'i ma'u hoku va'e ki he kelekele
Ku fie foki au ki 'api.
 
Fa'ē, ke ke 'ave au... ki 'api kia koe?
Fa'ē, ke ke 'ave au... ki 'api kia koe?
Fa'ē, ke ke 'ave au... ki 'api kia koe?
Fa'ē, ke ke 'ave au... ki 'api kia koe?
 
Fa'ē, ke ke 'ave au... ki 'api kia koe?
Fa'ē, ke ke 'ave au... ki 'api kia koe?
Fa'ē, ke ke 'ave au... ki 'api kia koe?
Fa'ē, ke ke 'ave au... ki 'api kia koe?
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
水, 25/07/2018 - 17:01にSilentRebel83SilentRebel83さんによって投稿されました。
英語英語

Mother

コメント