The Reflecting God (ペルシャ語 訳)

  • アーティスト: Marilyn Manson
  • 曲名: The Reflecting God 4 回翻訳しました
  • 翻訳: セルビア語, トルコ語, ペルシャ語, ポーランド語
  • リクエスト: スウェーデン語
ペルシャ語 訳ペルシャ語
A A

خدای منعكس شده

دنیای تو مثل یك زیرسیگاری است
و ما مثل سیگاری می سوزیم و خاكستر می شویم
و هر چه بیشتر گریه كنیم خاكسترهای ما تبدیل به لجن می شوند
 
این سرشت زالو(موجودی خونوار) است
نسانهای پاكدامن فریب خورده اند
تو فقط قسمت دوم زندگیت را خرج می كنی
 
دنیای من ساده است
راه خروجی دارد
من میگویم این هست پس این درست است
آنجا رویایی درون رویا است
من وقتی مردم شما خواهید فهمید
 
من رفتم پیش خدا تا ببینمش
و من به خودم نگاه می كردم
دیدم بهشت و جهنم دروغ بوده
زمانی كه من خدا هستم همه مرده اند
 
اثر گناه / آیا قدرت من را حس می كنی ؟
اینجا شلیك كن دنیا كوچكتر می شود
اثر گناه / آیا قدرت من را حس می كنی ؟
اینجا شلیك كن دنیا كوچكتر می شود
 
بگذار روی شمشیر تیزبپزیم
و لبخندهایمان بریده شود
بدون وجود تهدید مرگ
هیچ دلیلی برای زنده بودن وجود ندارد
 
دنیای من ساده است
راه خروجی دارد
من میگویم این هست پس این درست است
آنجا رویایی درون رویا است
من وقتی مردم شما خواهید فهمید
 
من رفتم پیش خدا تا ببینمش
و من به خودم نگاه می كردم
دیدم بهشت و جهنم دروغ بوده
زمانی كه من خدا هستم همه مرده اند
 
اثر گناه / آیا قدرت من را حس می كنی ؟
اینجا شلیك كن دنیا كوچكتر می شود
اثر گناه / آیا قدرت من را حس می كنی ؟
اینجا شلیك كن دنیا كوچكتر می شود
اثر گناه / آیا قدرت من را حس می كنی ؟
اینجا شلیك كن دنیا كوچكتر می شود
شلیک کن .......
شلیک کن...
 
هر چیزی که من نشان می دهم یکذره ی مرگ من است ..
 
نه نجات، آه آه!
بدون آمرزش، آه آه!
نه نجات، آه آه!
بدون آمرزش، آه آه!
نه نجات، آه آه!
بدون آمرزش، آه آه!
نه نجات، آه آه!
بدون آمرزش، آه آه!
نه نجات، آه آه!
بدون آمرزش، آه آه!
(این فراتر از تجربه شما است)
نه نجات، آه آه!
بدون آمرزش، آه آه!
 
من رفتم پیش خدا تا ببینمش
و من به خودم نگاه می كردم
دیدم بهشت و جهنم دروغ بوده
زمانی كه من خدا هستم همه مرده اند
 
اثر گناه / آیا قدرت من را حس می كنی ؟
اینجا شلیك كن دنیا كوچكتر می شود
اثر گناه / آیا قدرت من را حس می كنی ؟
اینجا شلیك كن دنیا كوچكتر می شود
اثر گناه / آیا قدرت من را حس می كنی ؟
اینجا شلیك كن دنیا كوچكتر می شود
شلیک کن .......
شلیک کن...
شلیک کن ....
شلیک کن ....
شلیک کن ....
شلیک کن ....
شلیک کن ....
شلیک کن ....
شلیک کن ....
شلیک کن ....
 
ありがとう!
日, 24/12/2017 - 18:50にsiamakfakourisiamakfakouriさんによって投稿されました。
英語英語

The Reflecting God

"The Reflecting God"の翻訳をもっと見る
ペルシャ語 siamakfakouri
"The Reflecting God"の翻訳を手伝ってください。
Marilyn Manson: トップ3
コメント