広告

"Chanachir"の翻訳を手伝ってください。

アルメニア語/ローマ字/ローマ字 2/Fonipa/トランスリタレーション
A A

Chanachir

ԱՄԵՆ ՄԱՐԴ ԻՐ ԿՅԱՆQՒՄ ՒՂԻՆ Ե ԻՐ ԵՆՏՐՒՄ
ՒՂԻՂ Ե ԱՅՆ ԱՆԾՆՒՄ՝ ԵՏԵ ԿԱ ՍԵՐ
ՒՆԵՍ ՄԵԾ ՆՊԱՏԱԿ՝ ՏԵ ՊԱՐԶ ԵՍ Ւ ՇԻՏԱԿ
ՀԱՍՆՈՂ ԵՍ՝ ԴՒ ԿԱՐՈՂ ԵՍ՝ ՆՈՐ ՄԻ ԵՐԱԶԱՆQ
ՏՈԽ ԾՆՎԻ ԴԱՐՆԱ ՆՈՐ ԿՅԱՆQ
 
[ՃՈՐՒՍ]
ԵՐԳՈՎ՝ ՀՈԳՈՎ Ւ ԻՆQԴ QՈ ԿԱՄQՈՎ՝ ԴՒ ԿԵԶ ՃԱՆԱՃԻՐ
ԵՐԱԶԱՆQՈՎ Ւ ԻՆQԴ QՈ ՁԵՐQՈՎ՝ ԿՅԱՆԿԻ ԿԵԶ ԿՈՃԻՐ
ՊԱԿ ԴՐՆԵՐ ՃԿԱՆ Ւ ԱՄԵՆ ՎԱՅՐԿՅԱՆ ՍԻՐՈ ԴԻՄԱԾ
ԴՐՆԵՐՆԵՆ ՄԻՇՏ ԲԱԾՎՒՄ ՏԵՍ
ՃԱՆԱՃԻՐ ԱՆՎԵՐՁ ԼՒՅՍԵ ՀԵՆԾ QՈ ՄԵՁ ԱՊՐՈՂ՝ ՆՈՐ
 
[ՎԵՐՍԵ 2]
ՄԱQՒՐ ԽԻԽՃՈՎ ԶԻՆՎԱԾ՝ ԴԱՐՆՒՄ ԵՍ ԱՆԿԱՍԿԱԾ
ՒԺԵԽ ԱՄԵՆ ԻՆՃԻԾ Ւ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ
ԱՅՍՈՐ ԻՐԱՐ ՄԱՍԻՆ՝ ՀՈԳԱՆQ ՄԵՆԿ ՄԻԱՍԻՆ
ԱՆԾՅԱԼԵ ՄՈՐԱՆԱՆԿ ՀԻՆ՝ ՀՒՅՍ Ւ ՍԵՐ ԿԱ ԴԵՐ
ՃԱՆԱՃԵՆԿ ՎՈՐ ՀԱՎԱՏԱՆQ՝ ՄԵՆQ
 
[ՃՈՐՒՍ]
ԵՐԳՈՎ՝ ՀՈԳՈՎ Ւ ԻՆQԴ QՈ ԿԱՄQՈՎ՝ ԴՒ ԿԵԶ ՃԱՆԱՃԻՐ
ԵՐԱԶԱՆQՈՎ Ւ ԻՆQԴ QՈ ՁԵՐQՈՎ՝ ԿՅԱՆԿԻ ԿԵԶ ԿՈՃԻՐ
ՊԱԿ ԴՐՆԵՐ ՃԿԱՆ Ւ ԱՄԵՆ ՎԱՅՐԿՅԱՆ ՍԻՐՈ ԴԻՄԱԾ
ԴՐՆԵՐՆԵՆ ՄԻՇՏ ԲԱԾՎՒՄ ՏԵՍ
ՃԱՆԱՃԻՐ ԱՆՎԵՐՁ ԼՒՅՍԵ ՀԵՆԾ QՈ ՄԵՁ ԱՊՐՈՂ՝ ՆՈՐ
 
[ԻՆՍՏՐՒՄԵՆՏԱԼ]
[ՎԵՐՍԵ 3]
ԵՍ՜
ԴՒ՜
ԵՍ՝ ԴՒ՝ ՄԵՆԿ ԿԱՆQ
ՄԵՐՆԵ ԱՊԱԳԱՆ՜
 
[ՎԵՐՍԵ 4]
ԵՍ՝ ԴՒ՝ ՄԵՆԿ՝ ԿԱՆQ
ՄԵՐՆԵ ԱՊԱԳԱՆ՜
ՍԵՐ Ւ ՀԱՐԳԱՆQ
ԵՐԿԻՐ ԻՄ ՀԱՅԱՍՏԱՆ՜ [2Խ]
 
ՀՒՅՍ Ւ ՍԵՐ ԿԱ ԴԵՐ՝ ՃԱՆԱՃԵՆԿ ՎՈՐ ՀԱՎԱՏԱՆԿ ՄԵՆQ՜
 
[ՃՈՐՒՍ]
ԵՐԳՈՎ՝ ՀՈԳՈՎ Ւ ԻՆQԴ QՈ ԿԱՄQՈՎ՝ ԴՒ ԿԵԶ ՃԱՆԱՃԻՐ
ԵՐԱԶԱՆQՈՎ Ւ ԻՆQԴ QՈ ՁԵՐQՈՎ՝ ԿՅԱՆԿԻ ԿԵԶ ԿՈՃԻՐ
ՊԱԿ ԴՐՆԵՐ ՃԿԱՆ Ւ ԱՄԵՆ ՎԱՅՐԿՅԱՆ ՍԻՐՈ ԴԻՄԱԾ
ԴՐՆԵՐՆԵՆ ՄԻՇՏ ԲԱԾՎՒՄ ՏԵՍ
ՃԱՆԱՃԻՐ ԱՆՎԵՐՁ ԼՒՅՍԵ ՀԵՆԾ QՈ ՄԵՁ ԱՊՐՈՂ՝ ՆՈՐ
 
"Chanachir"の翻訳をもっと見る
コメント