Srce (Срце) (トランスリタレーション)

広告

Srce (Срце)

Повторно се врти сега сè во еден круг
Јас те сакам тебе ти си вљубена во друг
Срцето мое ти го остави да пати
Љубовта ја зема таа нема да се врати
Те сакам повеќе од самиот себе
Да се родам пак би умрел повторно за тебе
Би те чувал би те пазел исто како бебе
Знам сите би ти завидувале на тебе
Срцето твое како камен е нема топлина
Како најладната Сибирска зима
За нас го молам Бога често да се моли
Немам сила повеќе, не!
Премногу боли
Кога немаш свое знам туѓото го крадеш
Кога немаш срце ти немаш што да дадеш
Сега сум сам и тишината со мене плаче
Сега ветерот ме гали место твојте раце
 
Реф.
Ова мое срце знае сè
Не можам ни ден јас без тебе
Ова мое срце знае сè
Те сакаше, а ти го предаде
Ова мое срце знае сè
Не можам ни ден јас без тебе
Без тебе
Ова срце сакаше
 
Сега лесно ти е сите се до тебе
На врвот сега си ти заљубена во себе
Кого ќе го бараш кога сите ќе ти свртат грб
А срцето те боли ко пресечено со срп
Дали ќе помислиш ти повторно на нас
Дали ќе сфатиш ти баш што ти значев јас
Дали за сè ќе се покаеш ти
Или гордоста те држи ти истата си
Ако ме прашаш мене простено ти е
За сите гревови твои направени кон мене
Како ти е тебе знам и колку ти е тешко
Јас поминав низ пекол сега тебе ти е жешко
Утре е нов ден ќе биде посебен
Утре е нов ден ќе биде различен
Ќе бидам среќен и да не бидеш ти моја
И сите темни слики ќе ги претворам во боја
 
Реф.
 
火, 15/12/2015 - 16:59にkiskakukkkiskakukkさんによって投稿されました。
投稿者コメント:

Muzika - Pancho
Tekst - Pancho
Aranzman - Lazar Cvetkoski
Album - "Srce" 2013

トランスリタレーション
Align paragraphs
A A

Srce

Povtorno se vrti sega vo eden krug
Jas te sakam tebe ti si vljubena vo drug
Srceto moe ti go ostavi da pati
Ljubovta ja zema taa nema da se vrati
Te sakam poveḱe od samiot sebe
Da se ​​rodam pak bi umrel povtorno za tebe
Bi te čuval bi te pazel isto kako bebe
Znam site bi ti zaviduvale na tebe
Srceto tvoe kako kamen e nema toplina
Kako najadnata Sibirska zima
Za nas go molam Boga često da se moli
Nemam sila poveḱe, ne!
Premnogu boli
Koga nemaš svoe znam tuǵoto go kradeš
Koga nemaš srce ti nemaš što da dadeš
Sega sum sam i tišinata so mene plače
Sega veterot me gali mesto tvojte race
 
Ref.
Ova moe srce znae sè
Ne možam ni den jas bez tebe
Ova moe srce znae sè
Te sakaše, a ti go predade
Ova moe srce znae sè
Ne možam ni den jas bez tebe
Bez tebe
Ova srce sakaše
 
Sega lesno ti e site se do tebe
Na vrvot sega si ti zaljubena vo sebe
Kogo ḱe go baraš koga site ḱe ti svrtat grb
A srceto te boli ko presečeno so srp
Dali ḱe pomisliš ti povtorno na nas
Dali ḱe sfatiš ti baš što ti značev jas
Dali za sè ḱe se pokaeš ti
Ili gordosta te drži ti istata si
Ako me prašaš mene prosteno ti e
Za site grevovi tvoi napraveni kon mene
Kako ti e tebe znam i kolku ti e teško
Jas pominav niz pekol sega tebe ti e žeško
Utre e nov den ḱe bide poseben
Utre e nov den ḱe bide različen
Ḱe bidam sreḱen i da ne bideš ti moja
I site temni sliki ḱe gi pretvoram vo boja
 
Ref.
 
火, 15/12/2015 - 17:04にkiskakukkkiskakukkさんによって投稿されました。
コメント