Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Джэтэгъэжьхэ Ӏэгъурбий и гъыбзэの歌詞

  • アーティスト: Vladimir Baragun (Владимир Бэрэгъун) フィーチャリングアーティスト: Zaramuk Kardangushev
  • 翻訳: ロシア語
Kabardian
Kabardian
A A

Джэтэгъэжьхэ Ӏэгъурбий и гъыбзэ

Уойра, шэшэн шы гъуабжэр
Уой сэрмахуэ, жэным хуэнахуэ
Уой, зи лӏыгъэр зымыгъэунэхуари
Джэтэгъэжьхэ фи Ӏэгъурбийщ.
 
Припев:
Уойра уойра уойра-а-а,
Уойра уойра, уойра уойра, Джэтэгъэжьхэ фи Ӏэгъурбий.
 
Уойра, уи ӏэщэ-фащэхэр,
Уой сэрмахуэ, дыгъэм полыдри.
Уой, Ӏэгъурбиймэ и хьэдэ тӏэкӏур
Мы псынащхьэм къыхолыдыкӏ.
 
Припев.
 
Уойра, уи къатыр цӏыкӏур,
Уой сэрмахуэ, лъэдакъэ лъагэт.
Уой, Джэтэгъэжьхэ фи унэ лъагэри,
Уэр, а махуэм къэлъэлъэжат.
 
Припев.
 
Уойра, Курпыжь и гъуэгур,
Уой сэрмахуэ, уи нашэ-къашэт.
Уой, бдзапцӏэшэ бзаджэри
Уэ уи гущхьэм къыхаупцӏат.
 
Припев.
 
Уойра, цей морэ цӏыкӏури,
Уой сэрмахуэ, къыбдокӏэрахъуэ.
Уой, Ӏэгъурбиймэ уи кӏэрахъуэшхуэри
Мы фӏэдзапӏэм къыфӏэнэжай.
 
ありがとう!
土, 13/08/2022 - 04:09にLysenko97Lysenko97さんによって投稿されました。

 

"Джэтэгъэжьхэ ..."の翻訳
Vladimir Baragun: トップ3
コメント
Read about music throughout history