Vrati mi go sonceto (Врати ми го сонцето) (トランスリタレーション)

広告

Vrati mi go sonceto (Врати ми го сонцето)

Чувај ме, кога денот ќе ме свие
пази ме кога мракот ќе ме сокрие.
Тоа го барав со тебе го најдов
единствено ми беше сонце,
но сонце ти ми скри.
 
Кажи ми, кажи небо мое сино
кажи ми, каде сонце ми се скрило
зад кои врвови, во кое море
но сега негде оттаму ми праќа само зрак.
 
припев:
Не враќај спомени, солзи исплакани
не враќај ги ноќите, долги неспиени,
не враќај ја надежта, болка во срцето
едно ти врати ми, врати ми го сонцето.
 
Ќе те чувам, кога денот ќе те свие
ќе те пазам, кога мракот ќе те сокрие.
Така ми рече, ти верував слепо.
единствено ми беше сонце,
но сонце ти ми скри.
 
припев:
Не враќај спомени, солзи исплакани
не враќај ги ноќите, долги неспиени,
не враќај ја надежта, болка во срцето
едно ти врати ми,врати ми го сонцето.
 
Еден зрак не праќај ми цело сонце прати ми.
 
припев:
Не враќај спомени, солзи исплакани
не враќај ги ноќите, долги неспиени,
не враќај ја надежта, болка во срцето
едно ти врати ми, врати ми го срцето. (2x)
 
火, 23/02/2016 - 20:14にkiskakukkkiskakukkさんによって投稿されました。
金, 04/03/2016 - 22:35にkiskakukkkiskakukkさんによって最終編集されました。
トランスリタレーション
Align paragraphs
A A

Vrati mi go sonceto

Čuvaj me, koga denot ḱe me svie
pazi me koga mrakot ḱe me sokrie.
Toa go barav so tebe go najdov
edinstveno mi beše sonce,
no sonce ti mi skri.
 
Kaži mi, kaži nebo moe sino
kaži mi, kade sonce mi se skrilo
zad koi vrvovi, vo koe more
no sega negde ottamu mi praḱa samo zrak.
 
pripev:
Ne vraḱaj spomeni, solzi isplakani
ne vraḱaj gi noḱite, dolgi nespieni,
ne vraḱaj ja nadežta, bolka vo srceto
edno ti vrati mi, vrati mi go sonceto.
 
Ḱe te čuvam, koga denot ḱe te svie
ḱe te pazam, koga mrakot ḱe te sokrie.
Taka mi reče, ti veruvav slepo.
Edinstveno mi beše sonce,
no sonce ti mi skri.
 
pripev:
Ne vraḱaj spomeni, solzi isplakani
ne vraḱaj gi noḱite, dolgi nespieni,
ne vraḱaj ja nadežta, bolka vo srceto
edno ti vrati mi, vrati mi go sonceto.
 
Eden zrak ne praḱaj mi celo sonce prati mi.
 
pripev:
Ne vraḱaj spomeni, solzi isplakani
ne vraḱaj gi noḱite, dolgi nespieni,
ne vraḱaj ja nadežta, bolka vo srceto
edno ti vrati mi, vrati mi go srceto. (2x)
 
火, 23/02/2016 - 20:20にkiskakukkkiskakukkさんによって投稿されました。
日, 06/03/2016 - 18:24にkiskakukkkiskakukkさんによって最終編集されました。
"Vrati mi go sonceto ..."の翻訳をもっと見る
"Vrati mi go sonceto ..."の翻訳を手伝ってください。
コメント