اعصاب کسی را خورد کردن

투고자: ahmad aziz, 水, 03/06/2020 - 20:29

Idiomatic translations of "اعصاب کسی را خورد کردن"

독일어
jemandem den (letzten) Nerv rauben / töten
설명:
스페인어
Echarle (a alguien) la foca
설명:
영어
to drive someone up the wall
설명:
영어
Drive someone crazy
설명:
영어
Put someone on edge
설명:
영어
Stessed out/to stess someone out
설명:
이탈리아어
rompere l'anima a qualcuno
프랑스어
Pousser quelqu'un à bout
설명:

Meanings of "اعصاب کسی را خورد کردن"

페르시아어

کسی را به شدت عصبانی کردن

Explained by ahmad azizahmad aziz on 水, 03/06/2020 - 20:29
Explained by ahmad azizahmad aziz