Amber (통가어 번역)

  • 아티스트: 311
  • 곡: Amber
  • 번역: 통가어
Advertisements
영어

Amber

Brainstorm, take me away from the norm'
I've got to tell you something
This phenomenon, I had to put it in a song
And it goes like
 
[Chorus:]
Whoa amber is the color of your energy
Whoa shades of gold display naturally
 
You want to know what brings me here
You glide through my head, blind to fear
And I know I
 
[Chorus] x 2
 
You live too far away
Your voice rings like a bell anyway
Don't give up your independence
Unless it feels alright
Nothing good comes easily
Sometimes you've got to fight
 
[Chorus]
 
Lost a thousand ships in my heart so easy
Still it's fine from afar
And you know that
 
Whoa
Brainstorm
Take me away from the norm'
Whoa
I've got to tell you something
 
투고자: SilentRebel83SilentRebel83, 水, 14/11/2012 - 05:45
통가어 번역통가어
Align paragraphs
A A

Amepa

Fakamanatu, to'o au mei he maheni'ai
'Oku ou fietala ha me'a kiate koe
Koe me'ahoko ni, he kuo fa'o ia 'i ha fasi
Pea 'oku pehe hange ko ee:
 
[Tau:]
'Aue, koe lanu amepa, koe lanu 'o ho mana
'Aue, fakaha 'aki maheni 'a e ngaahi lanu koula
 
'Oku ke fiema'u ke 'ilo 'a e me'a 'oku 'ange koe kiate au
'Oku ke tafemalie ki hoku 'ulu, kui ki he manavahe
Pea 'oku ou 'ilo 'oku...
 
[Tau] x 2
 
'Oku ke nofo fuu mama'o 'aupito
'Oku kei u'ulu'i ho le'o hange ha fafangu
'Oua te ke tuku mai ho tauataina
Telia 'oku 'ongo sai ia
'Oku 'ikai ke faingofua ke ha'u ha me'a sai
Fakataimi 'oku pau ke tau'i koe ki ai
 
[Tau]
 
Mole faingofua ha vaka e ngeau 'i loto 'eku loto
'Io, 'oku kei sai pe ia mei he mama'o
Pea 'oku ke 'ilo 'oku...
 
'Aue
Fakamanatu
To'o au mei he maheni'ai
'Aue
'Oku ou fietala ha me'a kiate koe
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
투고자: SilentRebel83SilentRebel83, 水, 14/11/2012 - 06:01
최종 수정: SilentRebel83SilentRebel83, 火, 28/01/2014 - 00:28
"Amber"의 다른 번역
통가어 SilentRebel83
Collections with "Amber"
311: Top 3
코멘트