Advertisements

Andy Lau 가사

가사번역요청
一起走過的日子 (Yat hei jau gwo dik yat ji)Chinese (Cantonese)video
Shi Ting Zhi Wang (1991)
*로마자 발음 #1 #2
영어 #1 #2
포르투갈어
上海灘 (Seung hoi taan)Chinese (Cantonese)video영어
不是我的我不要 (Bat si ngo dik ngo bat yiu )Chinese (Cantonese)video
Everyone is No.1
*로마자 발음
영어
世界第一等 (Se kai te it tien)대만어video*로마자 발음
영어
中国人 (Zhōng guó rén)중국어video*로마자 발음
그리스어
아랍어
영어
你是我的女人 (Nei si ngo dik neui yan)Chinese (Cantonese)video
繼續談情
영어
你是我的女人 (Nǐ shì wǒ de nǚrén)중국어video*로마자 발음
영어
十七歲 (Sap chat seui)Chinese (Cantonese)video
如果有一天 (2003)
영어
回家的路 (Huí jiā de lù)중국어video*로마자 발음
영어
太多太多的抱歉 (Tài duō tài duō de bào qiàn)중국어video*로마자 발음
그리스어
영어
如果有一天 (Yu gwo yau yat tin)Chinese (Cantonese)video
Long Distance Companion (2009)
영어
归宿 (Guī sù)중국어video*로마자 발음
그리스어
영어 #1 #2
인도네시아어
心里有歌 (Xīn lǐ yǒu gē)중국어video
Disaster Evolution Phase (1996)
*로마자 발음
영어
인도네시아어
忘情水 (Wàng qíng shuǐ)중국어video*로마자 발음
영어
恭喜發財 (Gōng xǐ fā cái)중국어video*로마자 발음
영어
悟 (Wù)중국어video*로마자 발음
러시아어
아랍어
영어
터키어
포르투갈어
情感的禁區 (Ching gam dik gam keui)Chinese (Cantonese)video
Emotionally Restricted (1987)
영어
月老 (Yuè lǎo)중국어video*로마자 발음
영어
인도네시아어
爱你一万年 (Ài nǐ yī wàn nián)중국어video*로마자 발음
그리스어
영어
男人哭吧不是罪 (Nán rén kū ba bù shì zuì)중국어video
Men's Love (2000)
*로마자 발음
영어
笨小孩 (Bèn xiǎo hái)중국어video*로마자 발음
영어
练习 (Liàn xí)중국어video*로마자 발음
영어
謝謝你的愛 (Je je nei dik oi)Chinese (Cantonese)video
Thank You For Your Love (1992)
*로마자 발음
谢谢你的爱 (Xiè xiè nǐ de ài) 중국어video
Thank You For Your Love (1992)
*로마자 발음
영어
Andy Lau also performed번역
Ruth Chen - 天各一方 (Tin gok yat fong)Chinese (Cantonese)video
코멘트