Bailando (통가어 번역)

Advertisements
통가어 번역통가어
A A

Hula

'Oku ou jiojio ka koe, ta'emanavaa au
Ko e 'uhi ko ho'o jiojio mai ka au, kae tupu hake 'eku loto
[Tuai hifo 'eku patutu]
Pea 'i ho'o longomate 'oku pehee ho matamata 'e fo'ilea toko teau
Ko e poo ia 'oku ou kole ange kia te koe ke 'oua puna 'a e la'aa.
 
Hulohula, hulohula, hulohula, hulohula
Fakafonu 'e jino 'a'au mo 'a'aku 'i he ngeeji
Tupu kae mahifo [tupu kae mahifo]
Hulohula, hulohula, hulohula, hulohula
Fakasesele au, ko e 'uhi ko e afi na 'i loto au
'O'ofaki'i ia 'aki 'ia te au.
 
Ko ho jino kae'uma'aa ho 'ulungaanga mo ho siipinga
Kava-paalangi mo e kava-mejikou, ka mo e ngutu 'a'au 'ia 'a'aku
'Ikai lava keu toe kaataki'i ia ['ikai lava keu toe kaataki'i ia]
'Ikai lava keu toe kaataki'i ia ['ikai lava keu toe kaataki'i ia].
 
Mo e faji ni, pea mo ho'o lanu, mo e holi 'o'ou
Ka mo e tui'anga 'o'ou, kae mole atu 'eku 'atamai
Pea 'ikai keu lava 'o toe kaataki'i ia ['ikai lava keu toe kaataki'i ia]
'Ikai lava keu toe kaataki'i ia ['ikai lava keu toe kaataki'i ia].
 
'Oku ou fie nofo mo koe
Ke hulohula mo koe, ke ma'u mo koe
Ha'ata po fakasesele [ha po fakasesele]
Pea keu 'uma 'aki ho ngutu [pea keu 'uma 'aki ho ngutu].
 
'Oku ou fie nofo mo koe
Ke hulohula mo koe, ke ma'u mo koe
Ha'ata po fakasesele, mo e ha ta'ahine fakasesele
['Oi, 'oi, 'oi, 'oi].
 
Ke mamata kia te au 'o 'ave au ki ha maama kehe,
 
['Oku ou 'i ha maama kehe]
Fakavave'i ho patutu ki hoku mafu
[Fakavave'i ho patutu ki hoku mafu]
Ha me'a ngaali launoa kae mo'oni, he 'ikai keu ala koe
Pe keu fa'ufuaa'i koe pea keu ongo'i 'a e fakamana'i 'o ho'o kakala.
 
Hulohula, hulohula, hulohula, hulohula
Fakafonu 'e jino 'a'au mo 'a'aku 'i he ngeeji
Tupu kae mahifo [tupu kae mahifo]
Hulohula, hulohula, hulohula, hulohula
Fakasesele au, ko e 'uhi ko e afi na 'i loto au
'O'ofaki'i ia 'aki 'ia te au.
 
Ko ho jino kae'uma'aa ho 'ulungaanga mo ho siipinga
Kava-paalangi mo e kava-mejikou, ka mo e ngutu 'a'au 'ia 'a'aku
'Ikai lava keu toe kaataki'i ia ['ikai lava keu toe kaataki'i ia]
'Ikai lava keu toe kaataki'i ia ['ikai lava keu toe kaataki'i ia].
 
Mo e faji ni, pea mo ho'o lanu, mo e holi 'o'ou
Ka mo e tui'anga 'o'ou, kae mole atu 'eku 'atamai
Pea 'ikai keu lava 'o toe kaataki'i ia ['ikai lava keu toe kaataki'i ia]
'Ikai lava keu toe kaataki'i ia ['ikai lava keu toe kaataki'i ia].
 
'Oku ou fie nofo mo koe
Ke hulohula mo koe, ke ma'u mo koe
Ha'ata po fakasesele [ha po fakasesele]
Pea keu 'uma 'aki ho ngutu [pea keu 'uma 'aki ho ngutu].
 
'Oku ou fie nofo mo koe
Ke hulohula mo koe, ke ma'u mo koe
Ha'ata po fakasesele, mo e ha ta'ahine fakasesele
['Oi, 'oi, 'oi, 'oi].
 
Hulohula, anga'ofa, 'oi, ko ia ai teu mole atu 'a e mamahi.
 
"Work hard in silence, let your success be your noise!"
투고자: SilentRebel83SilentRebel83, 水, 20/02/2019 - 01:43
작성자 코멘트:

translated with the help of the English translation by elizabeth.hayes08.

스페인어스페인어

Bailando

코멘트