Russia is waging a disgraceful war on Ukraine.     Stand With Ukraine!

Russian Empire, National Anthem of the - Бо́же, Царя́ храни́ (Bozhe, Tsarya khrani) (베트남어 번역)

Russian Empire, National Anthem of the - Бо́же, Царя́ храни́

Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу намъ! (x2)
 
Царствуй на страхъ врагамъ,
Царь православный!
Боже, Царя храни! (x2)
 
투고자: AussieMinecrafterAussieMinecrafter, 2022-07-03
베트남어 번역베트남어 (시적)
문단 정렬

Chúa Phù hộ Sa Hoàng

Thiên chúa, phù hộ Sa hoàng!
Mạnh mẽ, có chủ quyền,
Trị vì vinh quang, vì vinh quang của chúng ta! (x2)
 
Cai trị để làm cho kẻ thù sợ hãi,
Chính thống Sa hoàng!
Chúa ơi, phù hộ Sa hoàng! (x2)
 
고마워요!
This is a poetic translation - deviations from the meaning of the original are present (extra words, extra or omitted information, substituted concepts).

Feel free to use this translation if referenced (e.g on Wikipedia by putting URL of translation).

투고자: AussieMinecrafterAussieMinecrafter, 2022-07-03
코멘트
Read about music throughout history